0 projects

NATURNAER-Natur og næring

Ecological and economical carrying capacity for moose in the boreal forests of Scandinavia

Moose hunting is important for rural economy in Norway. Today its meat value alone exceeds € 60 million. In the future we expect the per capita value of moose to increase, as it is an alternative income for a hard-pressed agriculture. This is an inciteme nt for increasing the population. However...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Signalling pathways and innate immunity in Norway spruce: recognition and defense responses

SUMMARY The coniferous forests of the Northern Hemisphere are a major natural resource for both the products they provide and their positive environmental impact. During their long lives, coniferous trees meet challenges from a wide variety of organisms, the most serious being bark beetles and ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Støtte til den 37. IRG konferansen, 18.-21. juni 2006

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2006

Location: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Expression of Heterobasidion annosum genes during its saprophytic and parasitic growth in Norway spruce

The wood decay fungus Heterobasidion annosum is by far the most important pathogen of Norway spruce in the Nordic countries. Despite of the considerable economic impacts of the disease, the genome of H. annosum is presently poorly characterized and subseq uently very little is known about its pat...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Skogbruk pluss - nye tjenester og produkter innenfor utmarkssektoren.

Prosjektets formål er å fremme AT Skogs evne til å ivareta medlemmenes økonomiske og næringspolitiske interesser. AT Skog skal bli dyktigere til å fremme innovasjon for derigjennom å bedre bedriftens konkurransekraft og økonomiske resultat. Det meste av studier og satsing innenfor utmarksbaser...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Telemark

TRE-FoU-programmet TRE

Økologiske virkinger av skogbrann

Skogbrann er en naturlig del av kretsløpet i skog, men innebærer store biologiske og kjemiske forandringer i skogøkosystemet. Brenning har vært foreslått som et forvaltningstiltak for opprettholdelse av biodiversitet, men både ut fra biologiske, miljømess ige og økonomiske hensyn er det viktig å ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Svertesopp på overflatebehandlet tre - stipend Lone Gobakken.

Tradisjonelt er overflatebehandlet trekledning mye benyttet i Norge som fasademateriale. Det er også mye brukt i andre deler av Europa. På grunn av stadig strengere restriksjoner med hensyn på tilsetting av tungmetaller, biocider/fungicider i maling og en dringer i produktenes sammensetning og eg...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Svertesopp på trefasader

På grunn av stadig strengere restriksjoner med hensyn til tilsetning av tungmetaller, biocider/fungicider er vekst av svertesopp blitt et stadig økende estetisk problem. Problemet er i mange tilfeller så stort at årlig rengjøring og kortere vedlikeholdsin tervaller for å minimere soppveksten er a...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

TRE-FoU-programmet TRE

Produksjon, foryngelse og biologisk mangfold etter lukket hogst

Bakgrunn: Bestandsskogbruket har vært dominerende i mer enn 50 år både her i landet og andre steder i verden. I deler av Europa og i Nord-Amerika endres i dag skogbehandlingen ut fra en målsetting om å øke andelen blandingsskog og sjiktet skog. Omlegginge n har mange steder kommet godt i gang og ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Utvikling av metodikk for kvalitetskontroll av fururylert tre

Modifisering av tre basert på furfurylalkohol gir en forbedring i en rekke av trevirkets viktige egenskaper. Furfurylering av tre utføres i en totrinnsprosess 1) impregnering med en vandig løsning av furfurylalkohol og katalysatorer, og 2) polymerisering ved oppvarming. I hvilken grad trevirkets ...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Telemark

TRE-FoU-programmet TRE

Private forest owners' decision making under multiple objectives and productions

The relative importance of forest income to landowners has steadily declined, and contributes now only marginally to the household income of non-industrial forest owners. For many owners the contribution of other aspects of forestry has gained importance. This development will certainly have con...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

Developing and testing a national system for inventory of timber resources and biomass/carbon stocks combining airborne laser and field data

The National Forest Inventory (NFI) is responsible for national statistics of the timber resources. The present inventory is based on an extensive sample of field plots. The NFI is facing three major challenges; 1) to reduce costs by, e.g., adopting remot e sensing, 2) to provide resource estimat...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utenlandsopphold i tilknytning til prosjektet "Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til

Skogbruksnæringen gjennomgår endringer som innebærer at skogeierne får nye roller og funksjoner. Det har skjedd en gradvis forskyvning fra praktisk skogsarbeid til større vektlegging av forvaltningsoppgaver. Parallelt ser vi også en utvikling i det prakti ske skogsarbeidet hvor en større del av a...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRE-FoU-programmet TRE

Microarray-based detection of defence-related genes in Norway spruce towards Heterobasidion annosum

The fungal pathogen Heterobasidion annosum causes severe damage in forests by causing root and stem rot in Norway spruce.The premise for this work is that the level of natural resistance has a genetic basis and is reflected in the type and/or level of transcripts being expressed by the plant. Gen...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Klassifisering av norske treslags naturlige holdbarhet - metoder for feltprøving og evaluering av nedbrytningsforløp over bakken

I den senere tid har det blitt stor interesse for å utnytte ulike treslags naturlige holdbarhet. For de aller fleste bygningskonstruksjoner som utsettes for det ytre klima benyttes trevirket over bakken uten jordkontakt. Data for klassifisering av ulike t reslags holdbarhet bygger imidlertid på t...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Bjørk i synlige konstruksjoner. Et nyskapningsprosjekt ledet av Moelven Limtre AS

Moelven Limtre har i forretningsplanen betydelig satsing på bjørk i limtrekonstruksjoner. Prosjektet er en del av prosjekt støttet av SND, skogeierforreninger og Skogtiltaksfondet. Denne søknad gir prosjektet en nødvendig helhet. Et pilotbygg med bjørk limtre skal benyttes til informasjon og mark...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Ukjent Fylke

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Gevinster i økonomi og miljøgoder ved strategisk skogplanlegging

Potensialet og mulighetene for økt verdiskaping i skogbruket ved strategisk planlegging har blitt vesentlig forbedret i de siste årene. Grunnen til dette er den utvikling og forbedring av matematiske optimeringsalgoritmer og dataaplikasjoner som har skjed d i løpet av de seneste årene. Økende kra...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

TRE-FoU-programmet TRE

Utvikling av forvaltningsmodell for fleraldret skog - et doktorgradsprosjekt

Det er en økende interesse for selektive hogstformer, som f.eks den såkalte ”Hagner-metoden”, som et alternativ til skjematiske flatehogster. Samtidig er det økende fokus på overholdelse av skog for å ivareta det biologiske mangfoldet. Begge disse formen e for skogforvaltning vil over tid føre t...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Dispersal and establishment of old-forest lichens in managed boral forest

The primary aim of this study is to investigate factors limiting the distribution of vulnerable old-forest lichens in boreal oseanic forests. As dispersal and establishment are anticipated to be critical stages of the life cycle these factors will be give n special attention. Increased knowledge ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRE-FoU-programmet TRE

Modellering av skog for økologisk og økonomisk forvaltning inkl. postdoc/utenlandsstipend

En skogbehandling med ulike typer gjennomhogster betinger at vi har enkelttremodeller for tilvekst og avgang for å lagre realistiske prognoser. Slike modeller er nå under utvikling. Implementering av slike modeller i et analyseverktøy vil gjøre oss i stan d til å bedre analysere andre forvaltning...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Biotiske interaksjoner - jordbunnsamfunnets rolle for planters etableringssuksess i skog

Frøplanter av både trær og urter har som regel meget lav overlevelse i skogøkosystemer. De juvenile stadiene fra det spirende frø til en ungplante er spesielt kritiske. Vår kunnskap om nyetablerte planters ressursutnyttelse er mangelfull. Spesielt gjelder dette næringsopptak i forhold til biolog...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utilisation of forest biomass in Norway - ecological and socioeconomical sustainability

A substantial increase in renewable energy in Norway has to use a significant amount of wood-based biomass from conventional forests. This project provides knowledge about sustainable utilisation of wood based biomass for energy purposes in Norway and nei ghbouring countries Some new field resear...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns... 153249/110

Skogbruksnæringen gjennomgår endringer som innebærer at skogeierne får nye roller og funksjoner. Det har skjedd en gradvis forskyvning fra praktisk skogsarbeid til større vektlegging av forvaltningsoppgaver. Parallelt ser vi også en utvikling i det prakti ske skogsarbeidet hvor en større del av a...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Carbon pools and fluxes in Norwegian forests - regional distribution patterns and forest management

In the Kyoto protocol, increased lockup of CO2 in forests has been suggested as an important measure to reduce the CO2 increase in the atmosphere. Additional direct human-induced sinks related to forest management (par. 3.4) and afforestation (par. 3.3) a re the two practices that have most relev...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse mot gnag fra gransnutebillen (Hylobius abietis)

I deler av Skandinavia er tettheten av gransnutebillen (Hylobius abietis) såpass høy at den kan påføres ubeskyttende planter i hogstfelt opptil 80 % dødelighet. For å hindre disse skadene er plantene i hovedsak blitt behandlet med permethrin, et middel so m trolig vil bli forbudt med det første. ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Etablering av lauvskog - treslagskifte og skogreising

Dagens etterspørsel etter kvalitetsvirke fra lauvtrær for bruk og videreforedling i Norge er større enn det markedet her i landet kan tilby, og det er en betydelig import av emner og trelast til møbel- og trevareindustri. Etablering av lauvskog ved planti ng er med dagens kunnskaper om plantetype...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Agder

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Urban forestry in Norway

We are planning this study to be a thre Dr.scient study of visual perceptions of forest interior and structures, with especial emphasis on structures important for conservation of biodiversity. The research is divided into three parts; 1) National overvie w over urban forestry management, practic...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Norsk Trevirke som råstoff - Verdiskapingspotensial og industrielle muligheter (Bidrag til IE-prosjekt 143920/213)

Skogbruk og skogindustri er en betydelig næring i Norge med en sysselsetting på ca 32.500 årsverk og med en eksportverdi på ca 15 mrd. kroner. Markedspotensialet for trebaserte produkter er stort både nasjonalt og internasjonalt. En høyere utnyttelse av s kogressursene er imidlertid avhengig av e...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Kostnadseffektivitet ved biologisk mangfold-hensyn i skogbruket: Betydning av tresatt impediment og livsløptrær

Vi savner kunnskap om betydningen av og kostnadseffektiviteten til flere av de tiltak for ivaretakelse av det biologiske mangfold som i dag er vanlig praksis i skogbruket, og om mulighetene for alternative og mer kostnadseffektive løsninger. I dette prosj ektet ønsker vi å bidra til å øke kostnad...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Beskyttelse av tre i utvendig kledning og i tømmervegger

Trevirke er organisk og ikke-homogent. Dette gjør det til et spennende, variert og vakkert materiale, men er også opphavet til dets største ulemper. Trevirke er utsatt for sterk konkurranse fra andre uorganiske materialer som fyller de samme funksjonene, spesielt betong-, plast- og stålprodukter...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2010

Location: Akershus