0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Meeting migrants in health care: An in-depth study of experiences related to patient and provider diversity (The MEMIHC studies)

Dette prosjektet har nå pågått i seks år, og har så langt ført til nærmere 30 konferanseinnlegg, seks vitenskapelige artikler og flere presentasjoner i massemedia. Det har to deler, i en gjør vi detaljert videoanalyse av virkelige lege-pasientsamtaler, i den andre intervjuet vi immigrantleger i N...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Quality and Safety within elderly health and care services (EHCS) - The role of transitions and interactions

Det blir stadig flere eldre med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Dette medfører et økende behov for samhandling mellom tjenestenivåer og mellom helsepersonell. Samhandlingsutfordringene defineres som et område med risiko for uønskede hendelser, hvor eldre fremstår som en sårbar pasientg...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Remuneration and organization in general practice: Effects on recruitment, practice profile, and task division between care levels

Noen nøkkelfunn fra diskret valgeksperiment delprosjekt A: Svært få unge leger ønsker å jobbe i de minste distriktskommunene. Studien viser at ytterligere lønnsøkninger (fra dagens nivå) trolig vil ha begrenset effekt som et virkemiddel for å få flere unge leger til distriktene i Norge. Forbedri...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Felles nasjonal nettverkskonferanse 2011 - Prosjekt 186568 "Nasjonal koordineringsrolle for Senter for omsorgsforskning ved Høgskole

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Innlandet

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Chronic Disease Management - Implementation and coordination of health care systems for depressed elderly people

Målet med prosjektet var å undersøke om implementering av the Chronic Care Model (CCM) kunne forbedre eldre deprimerte personers psykiske helse. Prosjektet har anvendt et deltagende design for å beskrive, implementere og evaluere. Implementeringen bestod av utdanning og anvendelse av modellen for...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Distributed Home Care Solutions: Possibilities and Limitations

Sykehusinitierte tilbud om oppfølging av pasienter i eget hjem representerer nye muligheter for å heve kompetanse i et to- eller også treveis, gjensidig forhold. Det er ikke bare kommunehelsetjenestene som får styrket kunnskap om en problemstilling. Også spesialisthelsetjenestene får utvidet kun...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

The diffusion of telemedicine and ehealth in Norway: a comparative case study analysis of the successes and failures of applications

Prosjektet ´Diffmed´ har utforsket hvordan telemedisin og e-helse har blitt introdusert og tatt i mot i norsk helsevesen i løpet av de siste 20 årene. Bakgrunnen for prosjektet var en økende kritikk av lav IKT utbredelse i helsesektoren. Vi har gjort utvalgte case-studier og konsentrert forskning...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

THE VELO-2 STUDY. A COMPORATIVE STUDY OF TWO MENTAL HEALTH SERVICE-SYSTEMS: COLLABORATION, COSTS, UTILIZATION AND OUTCOMES.

Fra 1950-årene kom det til en omfattende restrukturering av psykiatrien ved en gradvis nedbygging av sengeplasser i sentralinstitusjoner og opprettelse av lokale polikliniske tilbud. I Norge kom denne utviklingen for alvor utover på 1980-tallet med opprettelsen av de "Distriktspsykiatriske sentre...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2010-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Bridging the information gap in patient transition: a multi-method approach

Populærvitskapleg sluttrapportering BIG-prosjektet 196365/V50. Januar 2015 Prosjektet sitt hovudmål har vore å utvikla kunnskap om korleis elektronisk meldingsutveksling (e-meldingar) mellom heimesjukepleien, fastlegar og sjukehus påverkar informasjonskvalitet, samhandlinga og koordineringa mel...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

International Workshop on Social Capital and Health

During my sabbatical 2005-2006, I visited the University of California at Berkeley. While I was there, I became involved in a recently established network on social capital and health initiated by Professor Richard Scheffler at the School of Public Healt h. In October 2006, the first internation...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Simulating patient flow and health care costs in Norway

En del av prosjektet dreide seg om modellering av pasientbehandling i sykehussektoren, for å beregne hvordan kostnadene sannsynligvis vil endre seg over de neste 10-årene. Dette er komplisert, fordi kostnadene påvirkes av befolkningens alderssammensetning, samtidig som teknologiske endringer og o...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Internet-based cognitive therapy in the treatment of patients with mental health problems in general practice. A novel collaborative model.

Målet med prosjektet var å undersøke om Internett-programmet MoodGYM kan brukes i allmennpraksis som et verktøy for å forbedre behandlingen av pasienter med depresjon. Programmet ble opprinnelig utviklet i Australia og har blitt oversatt til norsk. Programmet er et selvhjelpsprogram med 5 moduler...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Equal opportunities and long-term care - The mediating role of the welfare state

Population ageing represents fundamental challenges for future long-term care. Needs threaten to exceed the resources of the family and the welfare state. The present gender bias in care provision is hardly sustainable for ageing societies, and new forms of social inequalities may arise and conf...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The Norwegian study in Renewing Health: Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus through telecare with ...

The present study is the Norwegian part of the European Union Collaborative Project-REgioNs of Europe WorkINg together for HEALTH (RENEWING HEALTH). Self-management support is an important element of care for persons with type 2 diabetes for achieving metabolic control and positive lifestyle chan...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Consumption and quality of health services for COPD patients: What is the impact of gender, socio-economic status and geography?

I likhet med andre studier finner denne studien klare effekter av kjønn og alder. Menn har større risiko for å pådra seg KOLS enn kvinner og risikoen øker med alder for begge kjønn. Det er signifikant geografisk klyngedannelser i KOLS-forekomst i Norge. Klynger med høy forekomst er tydelige i Sør...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Autonomy and Quality in Care. The comparative case of multilevel governance in local service provision for the elderly and the mentally ill

QUALICARE aims at developing new knowledge relevant to strengthen local institutional capacity to meet the challenges from increase in numbers and complexity of service receivers, from elderly 67+ to younger persons with physical or mental impairments, an d gain new insight in how effective, comp...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Cooperation in the health care sector

The proposal is based on a combination of quantitative and qualitative analyses. In the quantitative part we will use data from the IPLOS register merged with data from the Norwegian Patient register. In this way we can investigate patient flows between h ospitals and long-term care. We will also...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Biopharmaceuticals in European hospitals: A comparative study of demand and reimbursement of innovative drugs

Pharmaceutical treatment are of growing importance in hospitals. Annual cost of pharmaceuticals in Norwegian hospitals has increased by 100 percent (in real terms) over a ten years period, and has by now reached 3 billion NOK per year. New and expensive d rugs have improved treatment of cancer, r...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

The challenges of collaborating in an integrated health care system

For many years it has been pointed out by users, next-of-kin, professionals and the authorities that treatment should be better coordinated for those who need help from several health services. It is known that failure often arises in the transition betwe en different services, institutions and u...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Guidelines as a tool for just distribution of health care: Attitudes to regulatory guidelines among clinicians in three countries

Concerns about variation in clinical practice, registered inequity in utilization of services, combined with the increasing costs of health care, have led authorities in most countries to introduce regulatory guidelines as one of several tools to secure c ost control and just distribution of heal...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Person-centred care and Dementia Care Mapping among nursing home patients - a 18 months randomised controlled intervention study.

Dementia is a common and devastating disease in the elderly, leading to helplessness. No cure exists and there is an increasing need for care. The care is however associated with a great burden for the family and professional caregivers, and to often psyc hotropic drugs are given to agitated deme...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestfold og Telemark

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Learning from different experiences: Multilevel governance of health and care services in Denmark and Norway

In the proposed study we focus on the multilevel coordination of policy-making and governance between national, regional and local levels of government. The study will concentrate on the relationships between central and local politicians, civil servants and health managers. In this way the prop...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Rogaland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Dementia. Risk factors and caregiver burdens. An epidemiological study of the population in Nord-Trøndelag.

The occurrence of dementia is rising with increased life expectancy. As many as 1/10 of the population may be demented at the end of life. The majority of dementia cases suffer from Alzheimer's Disease (AD), while remaining cases are either vascular demen tia(VD), mixed AD and VD, or other dement...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Population ageing and long-term care: the family-welfare state balance revisited

Population ageing represents fundamental challenges for future long-term care. Needs threaten to exceed the resources of the family, the welfare state and other caregivers. Recent demographic trends and the responding changes in healthcare policy may have introduced new forms of social inequalit...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Population aging, family structure and the demand for long-term care

I følge befolkningsframskrivinger fra SSB vil antall eldre personer over 67 dobles i løpet av de neste 50 årene (SSB 2003). Tilsvarende utvikling finner vi også i andre europeiske land og i USA. Samtidig ser vi også store endringer i familieforholdene, for eksempel flere enslige, noe som kan påvi...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

A multidimensional support programme for family carers of persons with dementia - a 18 months randomised controlled intervention study

Dementia is a devastating disease. It leads to helplesness, no cure exist and there is a need for good quality care to improve the patients and the carers' situation and to delay nursing home placement. Psychosial intervention programmes carried out by h ighly academic educated therapist have sh...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Hospital at home and integrated care. The perspectives of relatives and municipality workers.

Den demografiske utviklingen med flere eldre og kronisk syke medfører fremtidige utfordringer for velferdsstaten og pårørende. Kunnskapsoppsummeringer har konkludert med at sykehusorganisert hjemmebehandling bidrar til bedre helseutbytte for pasientene og lavere kostnader. Prosjektet tar utgangsp...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2009-2018

Location: Viken

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Implementation of user participation in a community mental health centre - process and effect on staff and users

User participation is a central concept in Norwegian health policy. It is mandatory in hospitals and emphasised as one of the most prioritised areas by the Government. Despite this, there is hardly any research on the effect of user participation and none of the systematic reviews on user partic...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Online Patient-Provider Communication into Clinical Practice: Translational Research

Den internettbaserte Spørsmål og Svartjenesten (SoS) i denne studien er en tjeneste der pasientene kan sende meldinger til og motta svar fra sykepleiere, leger, ernæringsfysiologer og sosionomer etter sykehusinnleggelse eller poliklinisk konsultasjon. Meldingen fra pasienten mottas i en postkasse...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo