0 projects

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy

Dette prosjektet utforsker bypolitiske spørsmål i Ukrainas "geopolitiske forkastningsbyer", med fokus på politikkområder som er mest utsatt for landets geopolitiske og utenrikspolitiske valg. Det er to hovedmål. Ved å bruke eksemplene fra fem sørøstukrainske casestudiebyer, er det vitenskapelige ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF)

LEGOF har studert hvordan den Europeiske Union, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan være en effektiv og forutsigbar utenrikspolitisk aktør i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Det er vanlig å hevde at EUs evne til å påvirke på internasjonale politiske pro...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SMARTNORTH: Sustainable development and MAnagement by paRTicipatory governance practices in the High NORTH

Den økende bruken av IT-teknologi og såkalt smart-by, kommune og regions-initiativ, åpner opp helt nye muligheter for offentlig innovasjon, spesielt når det kommer til lokal styringsutvikling i nordområdene. Dette kan gi lokale interesser en stemme når det kommer til planlegging og beslutningstak...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

Håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU): I ARDU har vi studert hvordan etnisitet, språk og regional identitet samvirker under pågående politiske reformer i Ukraina. Prosjektets mål har vært å finne ut i hvilken grad og hvordan desentralisering, utdannings- og språkpolitikk påvirker det s...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - wild cards at play (STOCKSHIFT-PLUS)

Global oppvarming og andre miljøendringer er i ferd med å endre den geografiske utbredelsen av fiskebestander i polare farvann. I Barentshavet trekker torsken nordøstover, mens vi i Norskehavet ser store endringer i størrelse, fordeling og vandringsmønstre for stimfiskbestander som makrell. Disse...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - Russian perspectives on stock shifts and zonal attachment

Flere fiskebestander i Barentshavet, herunder torskebestanden, har i senere år fått en størrelse utbredelse mot nord og øst. Klimaendringer antas å være en viktig årsak. Sykliske endringer i havtemperaturen i området er ikke noe nytt. Spørsmålet er om det denne gang er snakk om mer langvarige tem...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges in Arctic Governance: Indigenous territorial rights in the Russian Federation

Dette prosjektet studerte hvordan politiske og sosiale forhold styres i Arktis, hvordan samarbeid mellom stater og mennesker oppnås, og hvilke utfordringer arktiske mennesker og stater står overfor i fremtiden. Et spesielt fokus i analysen har vært på rollen som ikke-statlige aktører som urfolk, ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Basement and depositional systems (source-to-sink) in the northern Barents Sea and adjacent parts of the proto-Arctic (BarN-S2S)

Barentshavets geologiske utvikling er nært knyttet til både Arktis og det Nord-Atlantiske området. Vi har gjennom en lang rekke forskningsprosjekter, samt langvarig og omfattende petroleumsleting, økt vår kunnskap om sedimentbassengene i det sørvestlige Barentshav og hvordan deres utvikling henge...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Can cooperative Russian and Western Arctic policies survive the current crisis in Russian-Western relations?

Hovedmålet med prosjektet var å undersøke om spenningen i forholdet mellom Russland og dets vestlige partnere forårsaket av Russlands handlinger i Ukraina i 2014 kunne få negative konsekvenser for samarbeidet mellom Russland og de vestlige partnerne i Arktis. Prosjektteamet har gjennomført flere...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Floating Production, Storage & Offloading BioCoal Unit

Tschudi Bio Company (TBC) har sammen med Damen Shipyard i Holland og Glommen Technology i Elverum utarbeidet et konseptuelt design for en Skogs-FPSO (Floating Production Storage and Offloading). TBC har også ervervet en eksklusiv rett (med visse forbehold) til å kommersialisere Glommen Technology...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Live king crab welfare monitoring throughout logistics

Levende sjømat generelt og levende kongekrabbe spesielt er en raskt voksende trend innenfor sjømatnæringen. Flere utfordringer er forbundet med å fange, lagre og sende levende sjømat. Dyrevelferd og dødelighet er de to hovedutfordringene. De to utfordringene går hånd i hånd - optimal dyrevelferd ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Ukjent Fylke

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Integrated Crude Oil Transport under Arctic conditions

På grunn av uttømningen av konvensjonelle råoljer går produksjonen for tiden mot ukonvensjonelle råoljer (sur, tung og ekstra tung) og til råoljer i ekstremt og hardt miljø. Barentshavet i Arktisk-området er et eksempel. Transport av fremtidig olje produsert i dette området vil være utfordrende p...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Ukjent Fylke