0 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Virkninger av klimaendringer på ferskvannsforekomster og fjorder

Prosjektet vil beskrive effekter av klima på ferskvannsforekomster og fjorder med utgangspunkt i resultater fra RegClim. Gjennom eksisterende observasjoner avdekke og systematisere kunnskapen om klimaets påvirkning på de ulike systemene og ut fra resultat ene bruke kunnskapen for å simulere midle...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Bruk av ozon og UV-bestråling for kontroll av virus i marint oppdrett

I nasjonale handlingsplaner og strateginotater for oppdrett av marine arter pekes det på behovet for smitteforebyggende tiltak og sanitetsbarrierer på alle nivå (stamfisk, egg, yingel, settefisk). En av de største utfordringene mht å etablere barrierer er kanskje å sikre at sjøvannet som pumpes ...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORUREN. Nitrogenets rolle i forsuring i fremtiden; Modellerte, empiriske og eksperimentelle studier av endret nitrogenavrenning

I de senere år er en blitt oppmerksom på økt nitratlekkasje til avrenningen fra fjell- og heiområder med høy atmosfærisk nitrogenbelastning. Økt nitratlekkasje kan føre til forringelse av drikkevann, forsuring av overflatevann og bidra til økt algevekst i marine områder. I dag varierer lekkasjen...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Decision-Making Models for Evaluating the Cost-Effectiveness of Conservation Priorities using Alternative Biodiversity Indicators

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Biohydrogen. Fotobiologisk H2-produksjon

Prosjektet omfatter teoretisk, eksperimentalt og praktisk forskningsarbeid med siktepunkt på teknologisk hydrogenproduksjon via biofotolyse. Forsøksvirksomheten konsentreres om eukaryote, fotosyntetiske mikroorganismer til formålet. Hovedvekten ligger på biohydrogen dannet viahydrogenase, men fo...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Utlekking, transport, omdanning og akkumulering av miljøgifter fra deponi til marint miljø

Deponier er i fokus som miljøgiftkilder til norske fjorder. Tungmetaller forekommer i ulik tilstandsform i deponimasser, og prosesser om gir utlekking vil kunne endre denne. Tungmetaller som lekker ut til sjøen adsorberes til og desorberes fra partikler s tyrt både av tilstandsform, partiklenes e...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Dinoflagellater - den viktigste miljøtrusselen mot storsatsingen på skjelloppdrett?

Dinoflagellater er en kjent gruppe toksinproduserende alger. I norske farvann er det særlig slektene Alexandrium, Dinophysis og Gymnodinium som skaper problemer for skjellnæringen og fiskeoppdrett. De to vanligste gruppene av skjelltoksiner i Norge er PSP og DSP. A. tamarense har også blitt rapp...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstiuttene.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Dioksiner i Grenlandsfjordene

Tilførsler, spredning og skjebne, herunder effekter, av miljøgifter har vært og er fremdeles et stort miljøproblem både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har det over de seinere årene vært gjort betydelig innsats for å redusere industrielle punktutslip p. Dette har ført til reduserte konsentra...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Vannkjemiske effekter av barskogplanting på Vestlandet

Det er mange ulike årsaker til tilbakegang av laks i vassdrag på Vestlandet. En årsak kan være tiltakende vannforsuring, til tross for reduserte tilførsler av sur nedbør i området. En av årsakene til økt vannforsuring i marginalt sur nedbør forsurede vass drag i område med lav tålegrense kan være...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Undersjøisk deponering av forurensede muddermasser i marine, anoksiske bassenger - effekter av tildekking

Forekomster av forurensede sedimenter nær punktkilder og i havner befinner seg oftest på grunt vann. Dette er områder som er påvirket av strøm, bølger, undersjøiske konstruksjoner og propellerosjon fra skip. På grunn av de turbulente forholdene vil sedime nter i slike områder stadig virvles opp o...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - brukerfinansiering - EU-prosjekter

...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Oslo