0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Impact of Everyday Mobility for Elderly People's Welfare and Well-being

Previous research has shown that mobility and the ability to leave the home are among the essential aspects of the quality of life of elderly people. Despite a general consensus that there is a relationship between mobility and well-being of older people, the research evidence is scattered and s...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Trygdeforskningsseminaret 2008

Årets seminar vil ha lignende organisering som tidligere års seminar, dvs. med 5-8 plenumsforedrag av fremstående sosial-, velferds- og trygdeforskere. Det vil også bli organisert parallellsesjoner der norske forskere kan legge frem sine prosjekter for or ientering og diskusjon av resultater, teo...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Policy Ideas and Practice of Active Ageing: Political, Economical and Cultural Challenges in Europe

This project will explore and analyse the tension between the conceptualisations and policy ideas of active ageing and the practice of policies implemented at different organisational levels and in European comparative perspective. Thus, we will follow th e concepts on ageing and active ageing fr...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Network of excellence konferanse

SNF skal sammen med NOVA i perioden 10.-14. juni 2008 arrangere den årlige konferansen til det europeiske forskernettverket (NoE) RECWOWE i Oslo. Nettverket omfatter 29 ledende institusjoner fra 17 europeiske land, 180 forskere og 80 doktorgradsstudenter. Hovedmålsettingen med nettverket er å op...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barndom - i går, i dag, i morgen

Velferd og livskvalitet for barn er nært knyttet til forståelse av "den gode barndom". I nordiske land sees barndom først og fremst som en livsfase knyttet til utdanning og skole, lek og barnekultur, mens arbeid knyttes til voksne. I barndomsforskningen s tår spørsmål som knytter seg til profesjo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Et trygdesystem i sterk forandring (A legal study of the Norwegian Social Security System in a time of Rapid Development)

Vedtakelsen av folketrygdloven av 1966 ble kalt den største sosiale reformen i vårt land. De reformene av trygdesystemet som nå foregår, kan bli av enda større betydning. To viktige lovendringer er allerede gjennomført, og fire er nært forestående: 1) obl igatorisk tjenestepensjon; 2) NAV-reforme...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Velferdsforum i Bergen

Velferdsforum i Bergen ble etablert våren 2000 som et nettverk for velferdsforskere i Bergen. Det samler forskere og studenter fra ulike institutter og fakulteter ved universitetetet, Rokkansenteret og Norges Handelshøyskole/SNF. Interesserte fra Høgsko len i Bergen, og fra kommunen deltar også...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nasjonal forskningskonferanse - forskning om funksjonshemmede

Norsk nettverk om forskning om funksjonshemmede (Nondr) ble etablert i 2004. Nettverket er den norske grenen av det nordiske forskernettverket "Nordic network on Disability research" (NNDR). En hovedaktivitet er for nettverket er å stimulere til styrket f orskning på området gjennom å avholde nas...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2009

Location: Innlandet

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Trygdeforskningsseminaret 2007

SNF skal sammen med Rokkansenteret og Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen 26. og 27. november 2007 i Bergen. Konferansen har vært arrangert årlig i over 30 år og er en viktig møteplass for trygdeforskere innen uli ke fag og disipliner samt personer med de...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Snakk med oss - Barnevern og barns deltakelse

"Talk to Us" - Child Welfare and the Participation of the Child The goal of the project is to gather knowledge about the development of competency in professional actions that contribute to the participation of children in the work done by municipal chil d welfare services. Particular emphasis i...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Norwegian Child Protection in a Comparative Perspective

Objective The principal objective of this project is to identify the normative basis for public responsibility for children at risk. Two main questions are important: How is the line between public and private responsibility for children drawn, and how is the contested concept of the child's bes...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barnevern og ettervern - marginalisering, multietnisitet og autonomi

Youth leaving care - marginalization, multi-ethnicity and autonomy This research project at Norwegian Social Research (NOVA) is linked to ongoing analyses of longitudinal child welfare data (Child welfare in Norway 1990-2006). The longitudinal data sets on child welfare/child care have been esta...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Et kritisk blikk på norsk velferdsforskning

Slik vi oppfatter programstyret, ønsker det å få økt innsikt i to hovedspørsmål. Det første er hva karakteriserer den velferdsforskningen som programmet finansierer? Det andre spørsmålet er i hvilken grad kunnskapsproduksjonen oppfattes som relevant og ny ttig av de departementer som finansierer ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005

The Nordic welfare state is a notion which rings bells in international social research. It represents a particular type of welfare state characterised by universal access, generous benefits, a high degree of public involvement and comparatively high leve ls of redistribution. The combination of ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Trygdeforskningsseminaret 2006

...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tid for omsorg

Pleie- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer. Kommunene søker å møte disse ved dels å sette inn mer ressurser og dels ved å organisere seg slik at de får mer ut av ressursene. Omstillingstakten er stor, men mange kommuner ser ut til å innfø re nye forvaltningsformer uten forsknings...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Network conference on disability, equality and responsibility

It is a central political goal to secure disabled persons equal opportunities to live meaningful lives. This goal reflects a wish to combine two fundamental moral ideals: the egalitarian ideal of equalization and the liberal ideal of personal freedom and responsibility. However, it is inherently ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskriftet utgis av NOVA i samarbeid med Fagbokforlaget. De to årlige utgivelsene består hovedsaklig av referee-baserte vitenskaplige artikler. Tidsskriftet publiserer også kortere ikke referee baserte artikler under vignetten "Nye tall om ungdom", bokm eldinger og en årlig oversikt over ny lit...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nasjonal forskningskonferanse - forskning om funksjonshemmede

Norsk nettverk om forskning om funksjonshemming (Nondr) ble etablert på den første nasjonal forskerkonferansen om funksjonshemming høsten 2004. Konferansen samlet mer enn 140 deltakere og 40 papers ble presentert. Det ble valgt et styre for det nasjonale nettverket som har som et hovedansvar å av...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Bruker, borger og barrierer - livssituasjon, forståelser og erfaringer forankret i funksjonshemning.

Delprosjekt 1. Veier til yrkeslivet Målet med prosjektet er å få innsikt i faktorer og prosesser som har betydning for unge funksjonshemmedes inntreden på arbeidsmarkedet ("suksesskriterier"). Dette omfatter faktorer som de unge selv mener har vært avgjø rende. Det tenkes i denne sammenhengen bå...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Generasjon, livsløp og kjønn: Et samordnet opplegg for norsk deltakelse i Generations and Gender Programme og videreføring av LAg

Langsiktige demografiske prosesser som økende levealder, lav fruktbarhet og endringer i familiestrukturen byr på utfordringer, både samfunnsøkonomiske og velferdspolitiske, i årene som kommer. Befolkningen aldres - først og fremst på grunn av lav fruktbar het. Det vil få store konsekvensene både ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Tidsskrift for Velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning skal formidle forskningsresultater fra Velferdsprogrammet og annen forskningsvirksomhet som er relevant for den vitenskapelige utviklingen innen feltet. Det skal bidra til å heve den vitenskapelige standarden på velferdsfa glig forskning skrevet på skandinaviske s...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Scandinavian Journal of Disability Research (SJDR)

Nordic Network on Disability Research (NNDR) ansöker härmed om stöd för fortsatt utgivning av tidskriften Scandinavian Journal of Disability Research (SJDR) under perioden 2006 - 2008. Tidskriften startades 1999 av NNDR och har under de senaste åren haft ekonomiskt stöd från NFR och från Forsknin...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forskning om funksjonshemming - Nettverksaktivitet (sak 2005/08879)

Som beskrevet i brev fra NTNU Samfunnsforskning av 7.11.2005.

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation

Between 1994 and 2003 the share of non-elderly adults receiving disability pension in Norway has increased by more than 28%. As a result, in 2003 more than 10 percent of non-elderly adults in Norway received disability benefits. The substantial growth in utilization of disability insurance makes ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv (ref. 81145)

Prosjektet vil belyse følgende hovedproblemstillinger: 1) Hvilke offentlige virkemidler er utformet for å nyttiggjøre seg IKT-baserte hjelpemidler som kan fremme sysselsetting av funksjonshemmede i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark? 2) H vordan er diffusjonssystemet organisert i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digitale utfordringer: deltakelse og funksjonshemming i informasjonssamfunnet

Det overordnede målet for prosjektet er å belyse samspillet mellom de sosiale, kulturelle og teknologiske mønstrene, slik de gjør seg gjeldende for personer med funksjonsnedsettelser. Prosjektet søker å belyse under hvilke betingelser IKT kan bidra til øk t sosial inkludering for personer med fun...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakere

I prosjektet setter vi fokus på sammenhengen mellom offentlige pleie- og omsorgstjenester til de aller eldste og arbeidsmarkedsadferd til generasjonen under. Følgende problemstillinger vil bli undersøkt: I hvilken grad er yrkesaktivitet blant personer i a lderen 55 til 65 år, betinget av offentli...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Farskap, omsorg og psykisk helse/livskvalitet etter samlivsbrudd

Fatherhood, care and psychic health/life quality after divorce This project will investigate how the volume and the involvement in childcare affect the life quality and psychic health for divorced fathers. The empirical material of the project consists of qualitative interviews of divorced fa...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Sosial kapital: Ny kunnskap om barn og unges tilværelse og utviklingsforløp og grunnlag for politikkutforming? Et forprosjekt.

Det foreslåtte forprosjektet skal inneholde to deler: A) En kunnskapsstatus for relevant norsk og internasjonal forskning. I tillegg til områdene generasjoner, skole, kriminalitet og lokalsamfunn/nærmiljø, som perspektiveres spesielt i utlysningsbrevet, foreslår vi at kunnskapsstatusen skal inne...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo