Back to search

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

IFE-Haldenprosjektet (Videreført i prosjekt 247251)

Awarded: NOK 622.5 mill.

Haldenreaktoren ble satt i drift i 1958. Den har siden vært drevet som en del av et internasjonalt utviklings- og forskningsprosjekt (Haldenprosjektet) innenfor Nuclear Energy Agency (NEA), en OECD institusjon. Institutt for energiteknikk (IFE) er vertsin stitusjon og har organisert Haldenprosjektet som del av instituttet. Haldenprosjektet er i dag et samarbeid mellom statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsinstitutter, kraftselskaper og industribedrifter i 20 land. De deltagende land omfatter alle nordiske land, de fleste vesteuropeiske land, samt USA og Japan. Deltagelsen har økt de senere år. Tsjekkia ble deltaker i 1992, Frankrike i 1994, Russland og Ungarn fra begynnelsen av 1995, og Slovakia og Sør-Korea fra so mmeren 1995. Brasil kom med fra 1.1.98 og Argentina fra 1.1.00. Haldenmiljøets kontaktflate mot høyteknologiske forsknings- og kompetansesentra i 20 medlemsland setter dette i en nasjonal og internasjonal særstilling. Gjennom dette nettverket får Haldenprosjektet tilgang på forskningsresultater fra samarbeidende insti tusjoner i deltagerlandene som utnyttes i oppdragsvirksomhet for norsk industri. Den bilaterale oppdragsvirksomheten for norske og utenlandske oppdragsgivere har i den senere tid vist en betydelig økning. Instituttet vil legge forholdene til rette for å opprettholde dette store oppdragsvolumet også for de nærmeste årene gjennom effekt iv markedsføring og prioritering av tilgjengelige ressurser. Den bilaterale oppdragsvirksomheten i perioden 1994-96 ble på ca. 325 mill.kroner, som innebar en økning på bortimot 100% i forhold til perioden 1991-1993. Det ble en økning på ca. 10% til ca. 350 mill. kroner i perioden 1997-99. Totale oppdragsinntekter i 2000 utenom bidraget fra Signatarene til Haldenprosjektet var på 99,3 mill. kroner, med Signatarbidrag 172,0 og med NFR 204,5 mill. kroner. Tilsammen er det i rapporteringsperioden produsert 58 vitenskapelige rapporter og 76 papirer er presentert på eksterne konferanser samt 10 på HRP konferanser. 26 rapporter ble levert til kunder i forbindelse med oppdragsprogrammet. Til sammen har 16 utenl andske forskere vært tilknyttet programmet i 2000-01.

Funding scheme:

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk