Back to search

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Bestemmelse av transuraner og mobile tilstandsformer

Awarded: NOK 1.9 mill.

Etter Tsjernobyl-ulykken er den nasjonale radiologiske kompetanse for radiocesium nådd et internasjonalt nivå. Kunnskapshullene mhp. transuraner som Pu-isotoper og Am er imidlertid store, både mhp. kvalitetssikrede analyser, kildekarakterisering, tilstand sformer, bindingsforhold i jord (sedimenter) og overføring til ulike næringskjeder. De norske utmarksområdene har vist seg å være sårbare ved Cs-nedfall og varigheten er lang. Denne problemstillingen er også relevant for plutonium som har en meget komplek s kjemi. I lave oksidasjonstilstander antas Pu å være sterkt bundet til leire, mens binding til organisk materiale øker mobiliteten. Dessuten antas 241Am (alfa), dannet fra 241Pu (beta), å være mer mobil enn Pu. Kunnskap om binding i jord (sink) eller om forurenset jord vil fungere som en diffus mobil kilde er avgjørende for vurdering av transport og biologisk opptak av et nedfall. For å skille mellom sivile kilder (kjernekraft) og militær virksomhet (våpen) er det også nødvendig å b estemme forholdet mellom ulike Pu-isotoper. Samarbeidet mellom Norges landbrukshøgskole og Statens strålevern omfatter videreutvikling og kvalitetssikrede analyser av alfa-Pu og Am og forenklede prosedyrer for beredskapsmessige formål. Dessuten vil isoto pforholdet 240Pu/239Pu bestemmes. I tillegg utføres studier av Pu-isotopers mobilitet i jord og sediment.

Funding scheme:

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project