Back to search

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helserelatert livskvalitet hos multippel sklerose pasienter

Awarded: NOK 1.8 mill.

Opprettholdelse av god livskvalitet hos et økende antall pasienter med kroniske sykdommer representerer en stor utfordring for helsevesenet, og studier av hvilke faktorer som påvirker livskvaliteten er avgjørende for å kunne forme et helsevesen som kan gi et optimalt tilbud til denne pasientgruppen. Dette er også nedfelt i Helsepolitikken mot år 2000 (St. meld. nr. 41) der et hovedområde er kartlegging av behov og etterspørsel av helsetjenester. Prosjektet har som målsetting å beskrive hvilke faktorer so m påvirker helserelatert livskvalitet hos multippel sklerose-pasienter og omfatter følgende delprosjekter: 1. MS - Hordalandsstudien, som inklulderer et insidensmateriale av 218 MS-pasienter fra Hordaland med hovedfokus på faktorer som påvirker helser elatert livskvalitet målt med SF-36 og GHQ. 2. NOROC - MS-studien som er en multisenter randomisert utprøvning av alfa-interferon på 98 pasienter med MS. 3. CONOR-Hordaland, som er en populasjonsstudie av 40.000 individer i Hordaland i regi av Sta tens helseundersøkelser.

Funding scheme:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project