Back to search

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forbedring av trevirkets holdbarhet ved bruk av derivater fra tallolje

Awarded: NOK 0.60 mill.

For å øke den naturlige bestandigheten hos trevirke, som er nødvendig ved bruk av dette materialet i visse "miljøer", har uorganiske stoffer med betegnelsen CCA vist seg å være effektive som impregneringsmidler. P.g.a. miljømessige forhold er det imidlert id sannsynlig at disse stoffene ikke vil bli tillatt brukt i framtiden. Kontroll og bekjemping av ulike uønskede biologiske prosesser i trevirke, ved hjelp av organiske stoffer som treet i utgangspunktet selv har produsert, blir således stadig mer vektlag t i stedet for bruk av tradisjonelle uorganiske CCA-stoffer. Tallolje, som er et organisk produkt, og dannet av naturens egne beskyttelsesstoffer i trevirke, er et residualprodukt fra sulfatcelluloseindustrien. Ideen bak dette prosjektet er at raffinerte derivater basert på tallolje, istedenfor CCA-midler, skal kun ne brukes som impregneringsmidler ved beskyttelse av trevirke mot uønsket soppvekst og råteangrep på trevirke. Gjennom et dr.gradsarbeid skal problemstillinger knyttet til impregneringen av trevirke med talloljederivater undersøkes, og ulike impregneringsmetoder skal vurderes. Prosjektet planlegges gjennomført i samarbeid med utenlandske universiteter og norske in stitusjoner og bedrifter. Prosjektet er stipulert til å gå over 4 år og har en kostnadsramme på 2.145.000 kroner. Lønn til stipendiat og utgifter til prosjektledelse og veiledning av stipendiaten utgjør den største delen av totalkostnadene.

Funding scheme:

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project