Back to search

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning til Norsk institutt for skog og landskap

Awarded: NOK 268.4 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Norsk institutt for skogforskning (NISK). Hovedoppgaven til NISK er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for forvaltning av skogressursene, verdiskapning basert på skog og miljøinnsats i s kog. Tradisjonelt har forskningen hatt nær tilknytning til skogbruksnæringen. Forskningsoppdragene er nært knyttet til miljø- og økologispørsmål på skog- og utmarksarealene i Norge. Økologiforskningen i forbindelse med artsmangfold og biodiversitet har br ed plass, likeledes forskningen på konsekvenser av sur nedbør på skog og skogsjord. Forskning for å skape forbedrede eller nye produkter basert på råstoff fra skog og trevirke er også et viktig område for institusjonen.

Funding scheme:

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project