Back to search

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning til Veterinærinstituttet

Awarded: NOK 100.2 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet er landbruksmyndighetenes forsknings- og kompetanseinstitusjon innen laboratoriediagnostikk, epidemiologi, risikoanalyse, forebyggende helsearbeid og sykdomskontroll. Virksomheten omfatter næringsmidler, husdyr, tamrein, vilt, fisk og fôr. Veterinærinstituttet yter forvaltningsstøtte til Landbruksdepartementet, Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn og Statens landbrukstilsyn. Den løpe nde laboratoriediagnostikken på materiale fra felten gir kunnskap om hvilke smittestoff som finnes i landet. Arbeidet med overvåkings-, kartleggings- og kontrollprogrammer for visse dyresykdommer og næringsmiddelbårne smitte- og giftstoff gir nødvendig ep idemiologisk viten. Verdens dyrehelseorganisasjon (O.I.E.) har utpekt Veterinærinstituttet som internasjonalt referanselaboratorium for diagnostikk av fiskesykdommene infeksiøs lakseanemi og infeksjon med Gyrodactylus salaris.

Funding scheme:

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project