Back to search

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Informasjonsteknologi, kommunikasjon og kultur - SUP INKOKUL

Awarded: NOK 7.7 mill.

Det strategiske forskningsprogrammet vil behandle følgende tema: - Informasjonssamfunnet: Kultur og kunnskap - Multimedier: Den nye møteplassen Analysene av Informasjonssamfunnet: Kultur og kunnskap skal la forestillingene om informasjonss amfunnet bli gjenstand for både kritisk og konstruktiv refleksjon. For det første, analysere framtidsforestillingene, optimistiske såvel som pessimistiske. For det andre, studere de ulike prosessene bak informasjonssamfunnet. For det tredje, etablere et k unnskapskrav for at det kan stilles krav til den teknologisk-kulturelle utviklingen. Målet med Multimedier: Den nye møteplassen er å behandle mer spesielt den kanskje mest dynamiske av den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) med hel t nye betingelser for menneskelig kommunikasjon. Dette skaper nye utfordringer. For det første står vi overfor en teknologi der utviklingen i stor grad vil dreie seg om hvordan teknologien skal gis form og innhold. For det andre representerer multimedier nye kommunikasjonskanaler med nye former for estetikk, språk, symboler og koder. For det tredje utvikles det nye, konkrete praksisformer omkring denne teknologien. Det reiser problemstillinger omkring organisering, arbeid, læring, informasjonsinnhenting, sosial kontakt og identitetsforvaltning. På denne måten er multimediefeltet møteplass for humanister og samfunnsvitere som er interessert i å være med på å utvikle teknologien, og som er interessert i å analysere og forstå de nye sosio-kulturelle praksis - og meningsdannelsene.

Funding scheme:

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project