Back to search

ANTIKK-Antikkprogrammet

Det kristne mennesket. Konstruksjon av ny identitet i antikken (FoU). Gml. prosjektnr. 117393/520.

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Number:

120071

Application Type:

Project Period:

1997 - 2004

Funding received from:

Location:

Prosjektets sentrale tema er den betydning kristendommen får for etablering av ny identitet i antikken. I denne sammenheng utgjør møtet mellom etablerte kulturtradisjoner og kristendommen som ny religiøs, kulturell og sosial institusjon et viktig interess efelt. Kristendommens rolle i disse kulturmøtene har fått avgjørende betydning for den kulturutvikling som har preget Europa helt frem til i dag. Prosjektet blir organisert rundt tre temaområder: <h>1. Betydningen av Kristus-tolkninger for dannelsen av k risten identitet, studert bl.a. gjennom utvikling av biografien som genre. <h>2. En del av prosjektet vil fokusere på de ulike livssfærer antikkens mennesker levet innenfor, deres idealer, livsmønstre- og livsformer. <h>3. Studier av riter, særlig initi asjonsriter (dåp), deres billedbruk og deres rolle for etablering av identitet. Hovedtyngden av materialet er tekster, og studier av tekster på originalspråket står sentralt i prosjektet. Tilnærmingen er metodisk differensiert, bl.a. med vekt på genstudi er, retorikk, sosialhistoriske og antropologiske problemstillinger. Kvinne- og kjønnsperspektiv står sentralt i flere delprosjekt. Prosjektet bygger på et bredt nettverkssamarbeid (med hovedmiljøene ved universitetene i Bergen og Oslo) mellom forskere som har bred kompetanse innen filologi, religionshistorie, kristen teologi og tradisjonshistorie. Oppbygging av kompetanse, fra hovedfag til postdoktor-nivå, er en viktig del av prosjektet.

Funding scheme:

ANTIKK-Antikkprogrammet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project