Back to search

BIBL-Program for bibliotekforskning

Hva betyr folkebiblioteket i folks hverdagsliv? (Stip.: Ellen-Merete Duvold)

Awarded: NOK 1.1 mill.

Prosjektet tar sikte på å studere folks bruk av folkebiblioteket, og folkebibliotekets rolle i konkrete hverdagssituasjoner. Med utgangspunkt i "sense-making"-perspektiv vil viktige trekk i brukernes "problemsituasjon" kartlegges. Ut fra dette vil måten f olkebiblioteket brukes som informasjonskanal på identifiseres. Hvorfor søker folk til biblioteket ut fra den situasjonen de er i? Undersøkelsen vil også studere betydningen av biblioteket som offentlig rom i folks hverdagsliv. Problemstillingene søkes be lyst ved hjelp av flere typer data. Utgangspunktet tas i en forundersøkelse basert på observasjon i bibliotek. Hensikten med den er analyse av bibliotekets rolle som møteplass, informasjonssentral og arbeidssted samt forsøk på å kartlegge hovedtyper av br ukere. Denne innledningen skal kort følges opp av en reanalyse av deler av den landsrepresentative undersøkelsen av "Bruk av folkebibliotek" som er utført i 1998 på oppdrag av Statens bibliotektilsyn. Prosjektet avsluttes med kvalitative brukerintervjuer. Hensikten med disse er å få en helhetlig forståelse av hva slags mening folk har med sin bibliotekbruk. Formålet med prosjektet er således å bidra til økt forståelse av folkebibliotekets betydning i folks hverdagsliv, samt utvikle brukerundersøkelser so m verktøy.

Funding scheme:

BIBL-Program for bibliotekforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project