Back to search

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Kriminologiske studier av økonomisk kriminalitet - nye prosjekter fra 1998

Awarded: NOK 2.8 mill.

Prosjektet består av to delprosjekter: 1. Reguleringen av verdipapirmarkedet. (Paul Larson) Hovedmål er en kritisk analyse av reguleringer og kontroller av verdipapirmarkedet. De senere år har dette markedet vært rystet av en rekke skandaler, noen sakseksemplarer vil analyseres for å belyse hva det var som sviktet i kontrollen. Arbeidet vil munne ut i en beskrivelse av hvordan næringen kontrolleres og hvilke endringer som kan gjøres i reguleringen. 2. Økonomisk kriminalitet i fondsmegl erbransjen. (Niels K. Axelsen) Rapporten vil beskrive og gi en oversikt over modus operandi hva gjelder økonomisk kriminalitet i fondsmeglerbransjen, utbredelsen av denne type kriminalitet i bransjen, og mulige årsaker til omfanget, med et særlig hen blikk på hvilke sanksjoner som møter lovbryteren. Til slutt vil rapporten behandle normene som eksisterer innad i bransjen sett i sammenheng med den antatte kriminaliteten, og enkelte særtrekk ved bransjen som kan være med på å forklare fenomenene.

Funding scheme:

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project