Back to search

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Formgivning av virtuelle nøkler og rom i IKT: Konfigurering av teknologi, brukere og samfunn

Awarded: NOK 1.9 mill.

Gjennom innsamling av et datagrunnlag basert på intervjuundersøkelser og in situ-observasjoner (feltarbeid) i aktuelle industrielle utviklingslaboratorier, tar prosjektet sikte på å analysere og forklare formgiving (utvikling og FoU) av informasjon s-og kommunikasjonsteknologi (IKT)-baserte nøkler (PIN-koder, krypteringsalgoritmer, strekkoder, etc.). Materialet forventes å gi et kikkhull inn i samspillet mellom IKT og samfunn/kultur. En sentral problemstilling er konfigurasjonseffekten av de IKT-bas erte nøklene, hvordan de formgis i selve utviklingsprosessen og hva som formgis. De IKT-baserte nøklene representerer en teknologisk diskontinuitet i forhold til tradisjonelle (mekaniske) forbilder, med en langt større kapasitet og kapabilit et. Kombinert med komplementære teknologier og IKT-systemer kan de artikulere programmer for atferd og tilgang til materielle goder (penger, bygninger, etc) eller immaterielle verdier (moral, informasjon, kunnskap). Analysen forventes å gi et strategisk i nntak til IKT-relaterte kulturelle uttrykks- og samhandlingsformer, men viktigst: Normer, moral, makt, verdier og sosialt definerte prioriteringer og fordelinger som formgis gjennom IKT. Prosjektet vil kritisk konfrontere teoretiske begrepsrammer som "con figuration of users" og konkurrerende forklaringsstrategier ut fra analyse av formgivere og deres arbeid, særlig ved å se nærmere på hvordan formgivingsbeslutninger fattes og gjennomføres. Prosjektet planlegges som en multippel case studie, hvor sammenlik ning med utviklingen av internett inngår i

Funding scheme:

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project