Back to search

BOLIG-Bolig og levekår

Boligpolitikk: Forholdet mellom stat og marked

Awarded: NOK 1.3 mill.

Både boligmarked og statens boligpolitikk har gjennomgått store endringer de senere årene. Innenfor boligsektoren har en hatt en overgang fra generelle til selektive tiltak, og markedet har også vært gjenstand for store endringer ved at kredittmarkedet og boligmarkedet er mer liberalisert. Dette vil være utgangspunkt for å studere virkninger av boligtilskudd som boligpolitisk virkemiddel. I prosjektet vil en forsøke å belyse hvilke effektivitets-og fordelingsvirkninger boligtilskudd har som politisk virke middel, sett i forhold til politiske målsetninger. Markedets betydning i forhold til boligtilskudd vil bli belyst gjennom skiftende markedsforhold. Likeledes vil betydningen av ulike politiske forhold bli belyst ved å studere boligtilskuddet under forhold med stor grad av generelle tiltak og under forhold med liten grad av generelle tiltak, dvs. med hovedvekt på selektive tiltak. Denne sammenlikningen vil bli gjort under ulike tidsperioder i Norge.

Funding scheme:

BOLIG-Bolig og levekår

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project