Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Virkning på norsk skogsektor av endringer i sentrale rammevilkår

Awarded: NOK 2.0 mill.

Den norske skogsektoren (dvs. skogbruk og skogindustri i Norge vurdert samlet) operer innenfor rammevilkår som i dag er under sterkt press som kan endre seg raskt. Disse rammevilkåra er delvis internasjonale (f.eks internasjonale avtaler om biodiversitet, handel, regulering av klimagassutslipp), og delvis nasjonale (eksempelvis energipolitikk/energipriser, bruk av offentlige virkemiddel, jorbrukspolitikk). Endringer i nasjonale forhold er ofte sterkt påvirket av internasjonale faktorer. For å få til en ra sjonell ressursdisponering for de enkelte aktørene i skogsektoren og sikre et best mulig grunnlag for utformingen av politiske virkemidler som påvirker skogsektoren, er det viktig å analysere hvilke rammevilkår-endringer som kan komme og hva konsekvensene av endringene kan bli. Prosjektet kan deles i 5 komponenter: D1: Analysere hva som blir sannsynlige tømmertilbuds-endringer i ulike deler av verden (men særlig Europa) som følge av disse pågående internasjonale forhandlingene/avtalene: 1. Den internasjonale klimaavtalen (Kyoto-avtalen, inklusive sannsynlige endringer i forhold til skogbruk) 2. Skogdelen under biodiversitstskonvensjonen. 3. Oppfølgingen av Helsinki-avtalen 4. FN`s International Forest Forum (oppfølging av International Panel on Forests) og debatten om en eventuell skogkonvensjon. 5. WTO/GATT-forhandlingene om i hvilken grad miljøkvalitet kan benyttes som ”trade-barrier” for skogbaserte produkter. D2: Anlysere hva som blir sannsynlig økning i tømmertilbudet i sentrale skogland i Europa som følge av den (allerede) påviste tilvekst-økningen der. D3: Analysere hva som kan forventes når det gjelder økning av prisen på energi i Norge og hvordan det vil virke inn på etterspørselen etter bioenergi. D4: Analysere hvilke endringer som er sannsynlige for det framtidige tømmertilbudet i Norge på 10-20 års sikt. D5: Analysere konsekvensene for den norske skogsektoren av endringene under punktene D1-D4, enkeltvis og samlet i henholdsvis et (for norsk skogsektor) ”optimistisk”, ”pessimistisk” og ”mest sannsynlig” scenario. D5 bil bli utført v.h.a. en partiell likev ekstmodell for skogsektoren.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project