Back to search

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

ALICE - et CERN-prosjekt for ultrarelativistiske atomkjernereaksjoner

Awarded: NOK 14.9 mill.

ALICE kollaborasjonen bygger en dedikert tung-ionedetektor for å studere ultrarelativistiske atomkjernereaksjoner i LHC-akseleratoren ved CERN. Kollaborasjonen består pr. januar 2006 av mer enn 1000 fysikere og ingeniører fra 86 universiteter og institutt er i 29 land. Fra Norge deltar grupper fra de Fysiske institutter ved Universitetene i Bergen og Oslo samt Høgskolen i Bergen. Målet er å studere den sterke vekselvirkningen og dens betydning i kjernematerie med ekstrem høy tetthet, der en faseovergang t il en ny aggregattilstand; kvark-gluon plasma (QGP), er ventet. En slik faseovergang fant sted i den motsatte retningen i det tidligste univers, ca. 10-5 sekunder etter ”The Big Bang”, og den kan også i dag spille en rolle i kjernen av sammenfallende nøyt ronstjerner. ALICE-detektoren gjør det mulig å foreta omfattende målinger av de prosesser som finner sted i kollisjonsøyeblikket ved å studere den utsendte stråling og de korrelasjoner den framviser. LHC-akseleratoren og ALICE skal starte opp i 2007. De norske ALICE-prosjektet har 1) ansvar innen R&D og konstruksjon av sentrale deler av sensorene, utlesningselektronikken og dataprosesseringen for det elektromagnetiske kalorimetret ”Photon Spectrometer” (PHOS), og for 2) utvikling av programvare for og implementasjon av ALICE høynivå trigger HLT (High Level Trigger). PHOS er konstruert for primært å måle den direkte elektromagnetiske strålingen (fotoner) fra den varme og tette materien som dannes i ultra-relativistiske kjerne-kjerne kollisjoner. HLT vil prosessere i sann tid en datastrøm på ca 20 Gigabyte/s for å sele ktere de mest interessante og sjeldne fysikkhendelsene. Den tyngste prosesseringen i HLT utføres i felt-programmerbare kretser – Field Programmable Gate Arrays. Med denne teknologien kan man oppnår man en prosesseringskapasitet som tilsvarere mange ti-tus ener av vanlige datamaskiner. PHOS- og HLT-aktivitetene gjøres i samarbeid med forskningsgrupper i Russland, Tyskland, CERN og Kina. Alice-eksperimentet vil gi fysikkdata i en 10-års periode. Hjemmesiden til det norske ALICE-prosjektet er http://www.fys.uio.no/elg/alice

Funding scheme:

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project