Back to search

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Elementærpartikkelfysikk: Fysikkanalyse

Awarded: NOK 18.9 mill.

Hensikten med aktiviteten innen eksperimentell partikkelfysikk er å ekstrahere informasjon om naturens oppbygging og virkemåte. Som en del av dette er målsettingen også å sørge for at mest mulig ny viten av høyest mulig kvalitet kommer ut av de store inve steringer i oppbygging og drift av detektorkompleksene som brukes i datainnsamlingen. Hovedformålene med dette prosjektet er: -Underkaste data som ble samlet inn med DELPHI-eksperimentet fysikkanalyse, med særlig vekt på å forfølge norske fysikeres interesser innen tester av Standardmodellen inkludert studiet av produksjon av kvarkpar ved de høyest tilgjengelige energier og søk etter Higgs-bosoner slik de er beskrevet i Standardmodellen og utvidelser av denne. - I tiden mellom avslutning av DELPHI og start av ATLAS å forberede fysikkanalyse med data fra ATLAS-detektoren. -Deltakelse i BaBar som muliggjør studier av CP-brudd og, mer generelt, materie/antimaterie asymmetrien i Universet. Disse spørsmålene vil også være av stor interesse de første årene ved LHC. Prosjektet dekker i tillegg et meget viktig behov ved å kunne t ilby cand.scient og dr.scient oppgaver i forbindelse med analyse av fysikkdata fram mot år 2006. Deltakelse i HERA-B er planlagt fram til høsten 2003. QCD og tunge partikler som inneholder C-kvarken, studeres. - I tiden etter igangkjøring av ATLAS å bidra til drift av ATLAS-detektoren og underkaste derved innsamlede ATLAS-data en analyse med siktemål å videreføre fysikkaktiviteten som nå foregår og i flere år ennå vil foregå ved DELPHI. Videre studier av tunge kvarksystemer og søk etter Higgsbosonet eller målinger av dets egenskaper vil stå sentralt, sammen med et fortsatt søk etter, eller studium av, fysikk utover Standardmodellen (supersymmetri, sammensatte kvarker/leptoner, ekstra Z'-bosoner).

Funding scheme:

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project