Back to search

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Eksperimentell kjerne- og tungione-fysikk

Awarded: NOK 13.4 mill.

Atomkjernestoffets former og faser i en rekke eksperimentelle oppstillinger: I eksperimenter ved relativistiske tung-ione kollisjoner ved CERN skjer en så kraftig sammentrykning av atomkjernene at tettheten i kollisjonsområdet øker til et nivå der teorien for sterke vekselvirkninger (QCD) forutsier at kjernens proton og nøytron st ruktur vil "smelte". Dette resulterer i et eksitert system av frie kvarker og gluoner, som er blitt kalt et kvark-gluon plasma (QGP). Eksperimentene NA57 og Brahms kan avgjøre hvorvidt en slik faseovergang eksisterer. Hvis faseovergangen kan realiseres, v il eksperimentet også kunne gi ny viten om kollektive fenomen knyttet til sterk vekselvirkning i materie med mange partoner og stor romlig utstrekning. ISOLDE (Isotope Separator On-Line ....) på CERN er verdens ledende prosjekt for produksjon, studier og bruk av kortlevende radioaktive isotoper av de fleste grunnstoffer. Eksperimetene dekker et bredt område fra systematiske studier av atomkjernenes masse , spinn og detaljert struktur til bruk av radioaktivitet i faststoff-fysikk og medisin. Spektroskopi på kjerner med ~71 protoner og ~94 nøytroner forventes å kunne gi en ny viten om vekselvirkningene mellom nukleonene i kjernen. Ved hjelp av den forbedrede følsomhet og oppløsningen til de nye detektorsystemene GASP/EUROBALL-III vil det bli m ulig å observere svake <.gamma.>-overganger mellom tilstander med svært forskjellig indre struktur, for dermed å kunne forstå vekselvirkningen mellom nukleonene bedre. Kjerner i dette masseområdet har tilstander med en stabil triaxial superdeformasjon. Ob servasjon av disse tilstandene er viktig for å etterprøve forutsigelser om et brudd på en chiral symmetri.

Funding scheme:

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project