Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Etisk miljøregnskap med utgangspunkt i fiskeoppdrett, og med relasjon til reiseliv og næringslivet generelt

Awarded: NOK 1.2 mill.

Med utgangspunkt i miljøproblemstillinger innen fiskeoppdrett, men også med eksempler fra reiseliv for å illustrere mulige grader av generalisering, er formålet å finne verktøy som ved å øke den moralske dømmekraften i miljøetikken kan bidra til å bedre n æringenes utvikling i forhold til helse, miljø og ressurser, slik at dette også gir økt tillit i markedene og samfunnet for øvrig. For de enkelte miljøproblemstillingene er målet å sette opp etiske miljøregnskap som beskriver hva som kan være rett og galt i forhold til moralske normer og etiske teorier. Dette vil si å avklare hva næringene må regne med å kunne bli stilt til miljøetisk regnskap overfor. Videre vil det gjøres vurderinger av moralske ansvar for helse, miljø og ressurser og hvor langt næringe ns ansvar strekker seg utover det som styres av lovverket. En sentral problemstilling er hvem som har ansvar for hva både utfra økologiske miljøvurderinger, total økonomisk verdiskapning, rettslige hensyn og ulike menneskelige behov. Dette gjelder både i forhold til enkeltpersoner, næringslivet og samfunnet som helhet. Håpet er at verktøyet skal være til nytte og bli et viktig bidrag i de enkelte næringenes tilpasning til et bærekraftig samfunn.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project