Back to search

FOLKEHELSE-Folkehelse

Evaluering av tiltak mot barneastma og allergi i Trondheim

Awarded: NOK 1.3 mill.

Målgruppa er barn fra konsepsjon til fylte 6 år. Fra første svangerskapskontroll til førskoleundersøkelsen mottar barn og foreldre råd om røyking, inneklima og mat. Kunnskapen om hvorvidt råd og tiltak er effektive overfor risikofaktorene og om de har eff ekt på tilstandene vet vi lite om. Vi samarbeider med Trondheim kommune om å systematisere råd og tiltak om disse forholdene. Effektiviteten av råd og tiltak vil bli evaluert, og effekten på allergibetingete sykdommer og allergiliknende plager vil bli reg istrert. Måling av effektivitet og effekt av råd og tiltak betinger oppfølging av barn til de er 6 år. Nivået av risikofaktorer og insidens av plager og sykdom måles i en kontrollkohort som etableres fra august 2000 og i en intervensjonskohort som etable res fra januar 2002. Kohortene følges parallelt i 7 år fra 2002 og intervensjonskohorte følges ytterligere i 1 1/2 år. I en tilleggsundersøkelse studeres sammenheng mellom utvikling av tarmflora og atopisk sykdom hos barn de 2 første leveår i et nested c ase-control design på et utvalg av 600 fra kontrollkohorten. Når barna er 2 år gjennomføres inneklimamålinger for å studere om inneklimaforhold kan være medvirkende faktor ved utvikling av atopisk sykdom de 2 første leveår.

Funding scheme:

FOLKEHELSE-Folkehelse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project