Back to search

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Medisinsk teknologi

Awarded: NOK 16.0 mill.

NTNU/SINTEF/RiT har spesielle forutsetninger for forskning innen medisinsk teknologi. NTNU har flere studieløp for anvendelse av ulike teknologiske fag mot medisin og en doktorgradsutdanning innen medisinsk teknologi med et omfang på ca. 10 nye doktorgrad er per år. SINTEF har, særlig gjennom SINTEF Unimed, både en sterk forskningsinnsats innen medisinsk teknologi, og en rekke nasjonale oppgaver som styrker basisen for dette fagområdet. RiT er nasjonalt kompetansesenter for flere medisinsk teknologiske fun ksjoner, særlig knyttet til bruk av ultralyd. Det strategiske universitetsprogrammet i medisinsk teknologi legger opp til satsing på områder der fagmiljøet i Trondheim har spesielt gode forutsetninger for å lykkes. I tillegg til fortsatt sterk innsats på allerede godt etablerte forskningsområder base rt på bruk av magnetisk resonans, ultralyd og biokompatible materialer, representerer programmet en satsing på medisinske anvendelser av fotonikk, optikk og mikroteknologi. Denne aktiviteten vil forsterkes ved synergieffekter med den nasjonale satsingen i nnen mikroteknologi og et parallelt strategisk universitetsprogram ved NTNU angående fiberoptiske komponenter og deres bruk i medisinske sensorer. Programminndelingen er gjort ut i fra den basisteknologi som anvendes. Den medisinske nytteverdi ligger i ytterligere forbedring av bildediagnostiske metoder og utvikling av bedre behandlingstilbud basert på nye implantater og videreutvikling av minimalt invasive prosedyrer.

Funding scheme:

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project