Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i distrikts-Norge basert på skog- og utmarksressurser

Awarded: NOK 5.0 mill.

Det er gjennomført et litteraturstudium ved NISK siste året med tema skog og bygde-/næringsutvikling. I litteraturstudiet synliggjøres et behov for skogforskningen trekkes sterkere med innenfor næringsutvikling og verdiskaping baset på naturressursene sko g og utmark. Hovedmålsettingen for programmet er å bygge opp kompetanse omkring lønnsom utnytting av skog- og utmarksressursene knyttet til sagbruk, treforedling og småskala driftsteknikk, men også med vekt på alternativer til tradisjonell trebasert virksomhet. Overfø ring av kunnskaper og kopling mot kultur- og næringsaktiviteter i distrikts-Norge vil danne utgangspunkt ved formidling av kompetansen. I gjennomførelsen av det strategiske programmet inngår to dr.gradsstudenter. Den ene dr.gradsstudenten jobber innenfor et samfunnsfaglig miljø hvor man tematisk vil forsøke å kople teori og metode fra bygde-/næringsutvikling mot kunnskaper fra skogforskni ngen. Den andre jobber innenfor det treteknologiske fagmiljøet, og vil tematisk (tradisjonsbåren materialkunnskap) koples opp mot bygde-/næringsutvikling. En seniorforsker ansettes for å lede det strategiske programmet, og herunder sørge for at den tverrfaglige profilen ivaretas. Seniorforskeren skal videre planlegge og søke å initiere nye forskningsprosjekter innen dette tematiske området.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project