Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Utvikling og bruk av genkart i avlsprogram for fisk og storfe

Awarded: NOK 11.9 mill.

Dette instituttprogrammet skal vere med på å byggje opp nasjonal kompetanse i bruk av genetiske markørar for å påvise gen som er viktige i samband med sjukdomsresistens i laks og storfe. Forsøka/undersøkingane når det gjeld laks vil vere a)screening av se gregerande familiar på avlsstasjonane b) "transmission disequilibrium test", TDT, for utvalde familiar og markørar og c) samanstilling av genetisk kart v ed bruk av AFLP og mikrosatelittar. Forsøka er planlagt slik at ein nyttiggjer seg arbeid som likevel blir utført på avlsstasjonen, AquaGen A/S. Styrken skal vere stor nok til å påvise QTL som segregerar ved relativt låg frekvens (0,20) ved å bruke denne framgangsmåten. Det strategiske programmet på storfe er fokusert på utvikling av metodar for “linkage analysis” for å styrke gruppene som arbeider med QTL-kartlegging ved NLH og NVH og utdanne forskarar på dette e)forsøksopplegg for “identify by descent” kartlegging og f) studere styrke og forsøksdesign ved bruk av “transmission disequilibrium test”. Dette prosjektet vil medføre eit utstrakt samarbeid mellom forskarar i molekylær genetikk og statistikk ved dei tre institusjonane.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project