Back to search

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Industriell økologi - framtid, kommunikasjon og læring (SUP)

Awarded: NOK 1.2 mill.

Prosjektet er et Strategisk universitetsprogram (SUP) som har til hensikt å bidra til kunnskapsutvikling innen industriell økologi i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsfag/humaniora. Prosjektet har form av et tverrfaglig samarbeid, og består av t o doktorgradsprosjekter samt et synteseprosjekt. Prosjektets tittel viser at prosjektene fokuserer på de fremtidige utviklingstrekk og kommunikasjons- og læringsutfordringer i tilknytning til feltet industriell økologi. Sentralt her står bl.a. bedrifters interesse og evne til å utvikle offensive strategier, dialog og samarbeid for å møte ytre-miljø utfordringene, i nettverk langs og på tvers av verdikjeden. Slike strategier vil kunne fokusere miljøkvaliteter i et kretsløpsperspektiv og et livsløpsperspek tiv, og handlinger knyttet til miljøledelse, produsentansvar, produktutforming, samt materialkretsløp og resirkulering. Prosjektets stipendiater skal utføre selvstendige arbeider som leder frem mot en kandidat med doktorgrad i ingeniørfag (dr.ing.) og en kandidat med doktorgrad i anvendt språkvitenskap (dr.art.). Disse to stipendiatene vil likevel arbeide i et gjensidig fellesskap med hverandre, og samtidig inngå i samarbeid med andre stipendiater ved Program for industriell økologi. På tvers av disse st ipendiatprosjektene utføres et synteseprosjekt, som trekker ut teoretiske og metodiske problemstillinger, og etter hvert også resultater, fra stipendiatprosjektene, og drøfter disse opp mot trender fra fagfeltet internasjonalt.

Funding scheme:

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project