Back to search

REGUT-Regional utvikling

Business and communication. Information & communication technology and SMEs competitiveness in rural Norway and the UK.

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

131852

Project Period:

2000 - 2004

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT) er tillagt en betydelig rolle i nærings- og regionalpolitikken. Spørsmålet er likevel om IKT kan løse de spesielle utfordringer i form av isolasjon og ensidighet som preger distriktene mange s teder. Inngår denne teknologien snarere i en dual økonomi, hvor det blir de store bedriftene i byene som utgjør vinnerne? Innsikt i denne type problemstillinger baseres på komparative case-studier blant små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge og Storbr itannia. I en slik tilnærming inngår drøftingen av samspillet mellom de ressursene bedriftene besitter selv, sett i sammenheng med hva som innhentes fra omgivelsene. Tilnærmingen tilsier studie av IKT som et verktøy for næringslivet i distriktene, i tille gg hvordan nettopp en distriktslokalisering setter begrensninger for bruk av denne type teknologi. Et komparativt design innebærer sammenligninger mellom bransjer. I tillegg vil fokus være rettet mot forskjeller i bedriftsinterne egenskaper, og forskjelle r knyttet til særegne kjennetegn ved selve lokaliseringsstedet og dets relative beliggenhet. Studien vil også være orientert mot det faktum at IKT innebærer kommunikasjon på tvers av kulturer.

Funding scheme:

REGUT-Regional utvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project