Back to search

REGUT-Regional utvikling

En komparativ analyse av norsk og svensk regionalpolitikk

Awarded: NOK 0.80 mill.

Prosjektet skal analysere regionalpolitikken i Norge og Sverige i et bredt, komparativt perspektiv, med hovedvekt på hvordan ulik tilpasning til EU påvirker regionalpolitikken i de to landene. Følgende tankemodell legges til grunn for analysen: 1. Reg ionalpolitikkens bakgrunn og idé 2. Regionale problemer 3. Regionalpolitiske mål 4. Virkemidler 5. Effekter av virkemidlene 6. Alternative virkemidler? Prosjektet vil ha komparativt perspektiv, og vil blant annet benytte elemen ter fra fagretningene sammenliknende politikk i analysen. Prosjektet ønsker å legge et historisk perspektiv til grunn, der hovedvekten legges på utviklingen de senere år og nåtiden (etter Sveriges EU-medlemsskap). Det er likevel viktig å se den reg ionalpolitiske utviklingen i et lengre perspektiv, der en ser EU-tilpasningens konsekvenser for regionalpolitikken i lys av den historiske utviklingen og også forsøker å skissere noen (grove) scenarier for hvordan en tror tilpasningen i de to landene vil konvergere/divergere under ulike rammebetingelser i framtiden.

Funding scheme:

REGUT-Regional utvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project