Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Kultur og idrett, inkl. tilleggsbevilgning (videreføring)

Awarded: NOK 4.1 mill.

Strategisk instituttprogram for kultur og idrett ved Telemarksforsking er gjennomført i to faser, SIP I( 1999-2001) og SIP II (2002-2003). Prosjektet tok utgangspunkt i at forskning om kulturpolitikk, kulturøkonomi og idrettspolitikk står svakt i forsknin gssystemet generelt. Gjennom SIP'en har en ønsket å videreutvikle den sentrale rollen Telemarksforsking -sammen med Høgskolen i Telemark - har hatt når det gjelder forskning på disse områdene. En har òg ønsket å yte en særlig punktinnsats på kulturøkonomi feltet, hvor det knapt fins noe annet aktivt norsk forskningsmiljø. Gjennomføringen av fase I av prosjektet (SIP I) har vært knyttet til tre delprosjekter: - Delprosjekt a) "Kunstner, profesjonell og byråkrat. Om endringer av lederroller i kulturlive t", er en samfunnsvitenskapelig undersøkelse av en kulturpolitisk problemstilling (Sigrid Røysengs doktorgradsarbeid). - Delprosjekt b) "En kulturøkonomisk studie, med særlig vekt på norsk teater", anlegger et kulturøkonomisk perspektiv på studiet av et kulturområde - teatret. Prosjektet gir også en generell teoretisk-empirisk oversikt over kulturøkonomifeltet. - Delprosjekt c) "Idrett, kunst og rekruttering - om forvaltning av usikkerhet" - er en sammenlignende studie av sosiale prosesser og pol itiske virkemidler mellom idretts-og kunstområdene, der en også drar nytte av muligheten til å sammenligne med et annet av instituttets forskningsrådsprosjekter ("Mange er kalt, men få er utvalgt"). I fase II av prosjektet (SIP II) gjennomføres følgende to nye delprosjekter (i tillegg til SIP I og flere andre prosjekter innenfor samme felt): - Delprosjekt a) "Kulturarbeiderprofesjoner -endringsprosesser" (Røyseng og Mangset) - tar sikte på å undersøke endringer i kunstnernes rolle og arbeidssituasjo n i det sein-/postmoderne samfunnet. Prosjektet er en direkte videreføring av prosjektet "Mange er kalt, men få er utvalgt" (Program for kulturstudier 1998-2002), men med større vekt på endringsprosesser og sammenligning med andre yrkesgrupper. Samarbeid med profesjonsstudien StudData ved Høgskolen i Oslo gir interessante analytiske muligheter. - Delprosjekt b) "En mikroøkonometrisk analyse av norsk boketterspørsel" (Ringstad og Løyland). Prosjektet bygger videre på de kulturøkonomiske studiene som b le gjort i forrige SIP, og på en litteraturøkonomisk studie for Norsk kulturråd (under avslutning). I det nye prosjektet er hovedmålet å klargjøre betydningen av presumptivt viktige forklaringsfaktorer for etterspørsel etter bøker. Det gjelder faktorer so m prisen på bøker, pris på andre kulturgoder som teater og kino, inntekt, alder, kjønn, type lokalmiljø, arbeidsmarkedsstatus, sosioøkonomisk status m.v. Undersøkelsen bygger på data fra SSBs forbruksundersøkelser og prismateriale som innhentes i forbinde lse med beregning av den offisielle konsumprisindeksen. En regner med at prosjektet vil gi betydelig bedre innsikt i hva som påvirker boketterspørselen enn nåværende kunnskapsstatus på området, medregnet internasjonal forskning.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project