Back to search

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Humangenetikk og politikk i Norge 1945-1995

Awarded: NOK 1.5 mill.

Humangenetikk på den ene siden og politikk på den andre har alltid vært knyttet nært til hverandre. Lenge var det slik at humangenetisk kunnskap ga inspirasjon og legitimitet til bredt anlagte sosial- og helsepolitiske programmer - slik tilfellet for ekse mpel var med norsk steriliseringspolitikk tidlig i forrige århundre. I dag er det kanskje snarere slik at utviklingen og anvendelsen av humangenetikken er underlagt politisk styring - dette er for eksempel formålet med Lov om medisinsk bruk av bioteknolog i. Både politikken og vitenskapen har i mellomtida gått gjennom enorme endringer. Deler av den historiske utviklingen er studert i noen detalj, men tida etter den andre verdenskrigen er lite studert. Prosjektet benytter humangenetikkens historie i Norge 1 945-95 som kilde for å belyse enkelte nyere, vitenskapsteoretiske ideer om forholdet mellom politikk og vitenskap. Prosjektet søker å belyse slike ideer gjennom en analyse av debatten i de humangenetiske fagmiljøer i etterkrigstida om anvendelsen og styri ngen av humangenetisk kunnskap.

Funding scheme:

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project