Back to search

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Har virkelig grana innvandret fra Sverige i senere tid?

Awarded: NOK 0.42 mill.

I dag betraktes det som en sannhet at grana har innvandret fra Sverige i senere tid og at den har forekommet i Norge i kun 2 500 år. Ny forskning har imidlertid vist at grana har vokst i det svenske fjellandskapet i mer enn 10 000 år. Verdt å merke seg er at disse gamle granpopulasjonene forekommer ovenfor den nåværende tregrensen, kun noen få kilometer fra grensen til Norge. Vi er overbeviste om at det finnes tilsvarende, kanskje også enda eldre forekomster av gran i Norges fjellverden. Vår hypotese er at grana er en tidlig innvandrer og at den etablerte flere populasjoner like etter innlandsisens tilbaketrekning for ca 10 000 år siden. Dersom dette er tilfelle, vil det få stor genetisk og bevaringsbiologisk betydning. Siden grana er det treslag som har størst biologisk og økonomisk betydning i våre skoger, mener vi at det er svært viktig å få fram ny kunnskap om granas nasjonale historie. Prosjektet bygger på et samarbeid med svensk forskning som finansieres av Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd (SJFR). Gjennom dette samarbeidet får prosjektet tilgang til verdifulle ressurser, samtidig som Norge kan bidra med viktige resultater som i vesentlig grad vil øke verdien av en lovende skogshistorisk forskning.

Funding scheme:

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project