Back to search

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Service Architecture and Service Channelling in the Personal and Professional Information Society

Awarded: NOK 9.0 mill.

Det strategiske instituttprogrammet (SIP) har som hovedmålsetning å utvikle metoder for utvikling av og infrastruktur for netteverkbaserte informasjons- og tjenesteløsninger for bruk på flere plattformer. Slike løsninger vil muliggjøre tilpasning av infor masjon og tjenester til ulike målgrupper i forskjellige jobb- og livssituasjoner. De tjenestene som blir utviklet, inkludert informasjonen de gir, skal kanaliseres til målgruppene over flere alternative infrastrukturer og typer brukerutstyr. Den samme in formasjonen og de samme tjenestene skal være tilgjengelig uavhengig av typen brukerutstyr og plattform. Tjenestene som utvikles kan være kommersielle eller gratis. Kunnskapsbyggingen og det teoretiske arbeidet i SIPen er basert på empiri, både utvikling av prototyper i laboratorier og brukertester. Utvikling av eksperimentelle tjenester vil basere seg på standardiserte teknologier. Empirisk arbeid vil organiseres rundt ulike case som alle omfavner flere horisontale forskningsfelt. Disse er tjeneste- og informasjonsarkitektur; produksjon av innhold beregnet på flere kanaler, brukergrensesnitt og menneske-maskin interaksjon, multibruker og multiterminal tjenestesessjoner, samt multikanal tjenesteproduksjon.

Funding scheme:

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project