Back to search

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Funksjonell genomanalyse med vekt på molekylære mekanismer av betydning for tidlig embryoutvikling hos storfe

Awarded: NOK 6.0 mill.

Formålet med dette prosjektet er å videreføre arbeidet med å kartlegge og karakterisere interessante gener i det bovine genom. Vi vil spesielt analysere gener involvert i embryoutvikling, og søker samtidig å avdekke molekylære mekanismer og biologiske fak torer som kan ha betydning for overlevelse og normal utvikling av embryo på de tidlige stadiene før det fester seg i livmoren (implantasjon). Analysene omfatter studier av geners funksjon gjennom ekspresjonsanalyser på RNA og proteinnivå, inkludert etable ring og utvikling av teknologier som differentiell display og cDNA mikroarrays. Ved tverrfaglig samarbeid og en kombinasjon av ekspertise innenfor embryologi, genetikk og genteknologi, vil vi undersøke og sammenligne embryo på ulike utviklingstrinn og und er ulike ytre forhold. Prosjektet er knyttet opp mot internasjonalt samarbeid innenfor EU. Det vil også bidra til å opprettholde og styrke den nasjonale kompetansen i forbindelse med diagnostikk av preimplanatasjonproblemer og hånd tering av embryo. Aktiv deltagelse fra norsk husdyrindustri (Avlslaget for Norsk Rødt Fe) sikrer kort vei fra grunnforskning til praktisk bruk.

Funding scheme:

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project