Back to search

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Norwegian palaeoenvironments and climates (NORPEC) as reconstructed from lake sediments

Awarded: NOK 14.1 mill.

Universitetet i Bergen har lange faglige tradisjoner innen kvartær-geologiske, -botaniske, -zoologiske og statistiske undersøkelser av paleomiljøet basert på innsjøsedimenter. Det har blitt utviklet mange geologiske, botaniske og statistiske teknikker de siste 10 år, og det er derfor et utstrakt behov for å utdanne unge forskere som for fremtiden kan fortsette dagens tradisjon og utvikle nye tverrfaglige metoder og prosjekter. Paleomiljø-forskningen i Bergen har hittil i vesentlig grad bestått av små is olerte forskningsgrupper. Dette NORPEC prosjektet skal samle aktive forskere fra flere forskjellige institutter til et integrert tverrfalig og koordinert prosjekt med det hovedformål å rekonstruere fortidens temperatur, nedbør, atmosfærisk CO2-konsentrasj on og vind i de siste 14 000 år. Dette vil gi kunnskap om fortidens naturlige variasjoner i paleomiljøet med hensyn til amplituder, hastigheter og tidspunkt for forandringene i forskjellige områder av Norge. Rekonstruksjonen av paleomiljøet baseres på in nsjøsedimenters sammensetning og magnetisme, deres innhold av fossilt pollen, planterester, diatomeer, fjærmygg og midd, og forholdet mellom de stabile isotopene innen C, O, H og N i fjærmygg-kitin som er oppbevart i innsjø-sedimentene. For mange av del- undersøkelsene vil analysene frembringe nye og kvantitative data. Prosjektets utforming innbefatter et nøye valg av lokaliteter, multi-poxy analyser fra samme borkjerne-prøve, kvantitative rekonstruksjoner av paleomiljøet basert på resente kalibrerings- ( transfer) funksjoner, og en syntese av alle data i tid og rom. Seks dr.scient.-studenter, tre post dr.-forskere, flere cand.scient/mastergrads-studenter og åtte forskere fra fem institutter er involvert i NORPEC. Prosjektets rekonstruksjon av paleoklimae t vil kunne brukes i testing av RegClims (NFR) klimamodell-simuleringer. NORPEC har et nært samarbeid med NFRs NORPAST prosjekt og de internasjonale prosjektene IGBP PAGES III og LIMPACS og CHILL-10000 (EU).

Funding scheme:

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project