Back to search

MENTAL-Mental helse

Atferdsvansker og oppvekstkår - en longitudinell undersøkelse

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

134023

Project Period:

2000 - 2004

Funding received from:

Location:

Prosjektet fortsetter undersøkelsen av en norsk barnekohort. Det er tidligere samlet inn opplysninger om problematferd og sosiale risiko- og beskyttelsesforhold fra nær 900 familier da barna var halvannet år, to og et halvt år og fire til fem år. I tilleg g til ytterligere utnyttelse av det eksisterende datasettet, har det pågående prosjektet samlet inn nye spørreskjemadata fra de samme familiene da barna var 8-9 år. Sammenstilling av informasjonen fra alle de fire tidspunktene vil derved kunne belyse hvor ledes atferdsvansker arter seg gjennom hele førskolealderen og fram til annet skoleår (fra 18 måneder til 8-9 år), hvor stabile vanskene er, og hvilke forhold ved barnet, familien og oppvekstmiljøet som særlig bidrar til at vansker utvikles og vedvarer. I tillegg til resultater framkommet gjennom analyser av de kvantitative dataene, søker prosjektet å undersøke hvordan atferdsvansker, og endringer i disse, blir forstått av barna selv og av deres foreldre. Dette vil vi gjøre gjennom å intervjue familier m ed barn som hadde betydelige vansker ved de tre første undersøkelsestidspunktene, men ikke ved 8-9års alderen. Dataene har vist seg å være velegnet til epidemiologisk og barnepsykologisk forskning. Prosjektet ønsker også å utvikle kunnskap som de kommuna le helse- og sosialtjenestene kan bruke som bakgrunn for forebyggende tiltak.

Funding scheme:

MENTAL-Mental helse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project