Back to search

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Biological and administrative perspectives on defining the spatial scale for management of interacting natural resources

Awarded: NOK 1.1 mill.

Utviklingen mot mer lokalbasert og geografisk differensiert forvaltning av naturressurser representerer en utfordring som krever anvendelse av ny kunnskap. Tilsvarende må viltforvaltningen lære seg hvordan en forventet økning i bestandene av større rovdyr best kan innlemmes i forvaltningsprosedyrene. Som følge av at rovvilt og hjortevilt er deler av et predator-byttedyr system er det i forvaltningssammenheng naturlig å betrakte begge grupper i fellesskap. For å lykkes i forvaltningen av disse artene er de t viktig å identifisere den administrative størrelsen på forvaltningsområdet som best avspeiler de riktige biologiske forholdene. I dette prosjektet vil en utnytte eksisterende data og eksisterende overvåkningsprogram til å gjennomføre en integrert og kom parativ analyse av romlig skala for hjortevilt og rovvilt. Data vil inkludere resultatene fra alle tilgjengelige telemetristudier i Norge samt tetthet og fordelingsdata fra overvåkningsprogrammer. Basert på disse analysene vil det utvikles arts-spesifikke anbefalinger for størrelsen av ”riktige” biologiske forvaltningsenheter samt romlige prediksjoner for hvordan forvaltningen av rovvilt i enkelte områder vil påvirke omkringliggende områder. I tillegg vil disse analysene medføre en bedre samgang mellom ov ervåkningsprogammet for rovvilt og hjortevilt, noe som er viktig for å bedre kunne følge den forventet større interaksjonen mellom rovvilt og hjortevilt i fremtiden.

Funding scheme:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project