Back to search

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Carnivores and society towards an adaptive magement - Rovvilt og samfunn mot en fleksibel forvaltning

Awarded: NOK 11.4 mill.

De store rovdyr øker i antall og utbredelse og skaper bekymring blant småfebrukere. Også blant hjorteviltjegere er det skepsis til dagens rovviltforvaltning. Mange frykter at de gode bestander av elg og rådyr vil påvirkes sterkt av predasjon. I mange loka lsamfunn er det stor frykt for rovdyr, noe som sterkt påvirker befolkningens bruk av utmarka til friluftslivsformål. Men samtidig er det andre grupperinger, ofte fra mer urbane områder, som hilser denne utviklingen velkommen. Denne kontroversen er blitt t rukket fram som den viktigste i debatten om fremtidig utvikling av rurale områder. På bakgrunn av dette temaets kompleksitet, er en nødt til å skaffe oppdatert informasjon om rovdyr-menneske-interaksjoner, såvel som data om rovdyrartenes bestandsdynamikk og deres effekt på sine byttedyr. ROSA-prosjektet vil benytte en s.k. aktiv adaptiv forvaltningstilnærming - en fleksibel forvaltning - hvor de enkelte faktorer som påvirker overlevelse, vekst og spredning av rovdyr samt den menneskelige dimensjon, blir satt inn i en helhetlig modell. Mer presist ønsker prosjektet å bidra til at biologisk og sosiologisk kunnskap blir integrert inn i forvaltning av store rovdyr på en måte som sikrer større lokal aksept, samtidig som det gis anledning til å studere effekt ene av den gjennomførte forvaltning. Dette vil sikre en effektiv bruk av ny kunnskap i fremtidig forvaltning. Sentralt i ROSA er en rådgivningsgruppe bestående av brukere, forvaltere og forskere, som skal utarbeide retningslinjer for prosjektaktiviteten.

Funding scheme:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project