Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Nye rammebetingelser for næringsmiddelindustrien

Awarded: NOK 9.5 mill.

Endrede rammebetingelser, blant annet som følge av internasjonale handelsavtaler (WTO og EØS) medfører store utfordringer for norsk næringsmiddelindustri. Denne industrien har økende betydning for sysselsetting og verdiskaping innenfor matvaresektoren . Ø kt konkurranse fra import, endringer i etterspørselen og nye standarder medfører store utfordringer for industrien. Endringene vil påvirke industriens struktur, lønnsomhet og muligheter i markedet. SP "Nye rammebetingelser for næringsmiddelindustrien" vil konsentrere seg om forskningstema, teori og metoder knyttet til regulering og virkemiddelbruk på områdene produksjon av og handel med matvarer. Aktuelle problemstillinger er: - Hvordan endringer i internasjonale handelsavtaler påvirker næringsmiddelindus triens konkurransesituasjon i markedene. triens - Hvordan regulering og virkemiddelbruk overfor næringsmiddelindustrien virkerpå bl.a. kostnads- og prisforhold på bl.a. - Hva skjer med samvirkeforetakene når rollen som markedsregulator bygges ned? - Hvordan nye markeds- og etterspørselsforhold påvirker ulike bransjer og bedrifter -Problemstillingene skal analyseres teoretisk med elementer fra bl.a. reguleringsteori, industrial organization, principal-agent t eori, transaksjonskostnadsteori. Anvendelser, videreutvikling av modellverktøy som JORDMOD og empiriske undersøkelser skal øke brukernytten av NILFs forskning og kompetanse på de økonomiske og organisatoriske forhold i norsk næringsmiddelindustri. Vi vil legge vekt på å ha utstrakt kontakt med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom dr.grads. veiledning, utenlands-opphold, forskerutveksling og seminarer. tenlands-

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project