Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Økt verdiskapning fra biprodukter og bifangst. Utnyttelse av synergieffekter mellom sjø og land

Awarded: NOK 22.1 mill.

Programmet er et strategisk samarbeidsprogram mellom Fiskeriforskning, NFH, SINTEF Fiskeri- og havbruk AS og NTNU (2000-2004). For å oppnå målene etablerer forskningsmiljøene komplementære prosjektaktiviteter innenfor følgende områder: 1. Ombordteknologi for produksjon, håndtering og lagring av biprodukter.2. Bulkproduksjon av mellom- eller sluttprodukter.3 Fremstilling av spesialprodukter.4. Regulering, produktutvikling og marked. De deltakende forskningsmiljøene skal gjennom programmet utvikle kompet anse og forskningskapasitet på viktige satsingsområder innenfor marine biprodukter. Miljøene skal gjennom programmet koordinere sin forskningsinnsats på en slik måte at det utvikles kompetansemessig komplementaritet som bidrar til optimal utnyttelse av de nasjonale ressursene som anvendes på dette feltet.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project