Back to search

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Undersjøisk deponering av forurensede muddermasser i marine, anoksiske bassenger - effekter av tildekking

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

134419

Project Period:

2000 - 2005

Location:

Forekomster av forurensede sedimenter nær punktkilder og i havner befinner seg oftest på grunt vann. Dette er områder som er påvirket av strøm, bølger, undersjøiske konstruksjoner og propellerosjon fra skip. På grunn av de turbulente forholdene vil sedime nter i slike områder stadig virvles opp og forflytte seg. Dette gir økt mulighet for frigivelse av miljøgifter og opptak i marine organismer. Det kan derfor være aktuelt å fjerne disse massene (mudre) for å oppnå en miljøforbedring eller for skipsnavigeri ngsformål (i havner). Det spørsmålet som avklares er hva en skal gjøre med de forurensede massene (sedimentene). Et alternativ som kan vise seg å være miljømessig akseptabelt, og samtidig er økonomisk forsvarlig, er å benytte naturlig anoksiske (oksygenfr ie) dypbassenger for deponering, etterfulgt av tildekking av deponeringsstedet med rene masser. Fjerning av forurensede sedimenter ved mudring i grunne områder og påfølgende deponering massene i et naturlig anoksisk dypbasseng, etterfulgt av en overdekni ng med rene sedimenter, vil kunne ha følgende positive miljøkonsekvenser: - Utlekkingen til vannmassen vil stoppe eller reduseres sterkt ved å legge et dekklag med uforurenset sediment på toppen av den forurensede muddermassen. - Ved å legge på et dekklag som er tykkere enn bioturbasjonsdypet vil dyr som etablerer seg i og på dekklaget ikke bli eksponert for de forurensede massene.

Funding scheme:

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project