Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Seleksjon i trål og snurrevad: Redskapstekniske løsninger, overlevelse og bestandseffekter

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

134850

Project Period:

2000 - 2005

Funding received from:

Location:

Partner countries:

Det aktuelle instituttprogrammet tar for seg aktuelle problemstillinger og hvordan disse tenkes løst: Arts- og størrelsesseleksjon i snurrevad og trål er aktuelle problemstillinger i henholdsvis Barentshavet og Nordsjøen. Artsseleksjon i snurrevad er tenkt løst ved å benytte stormasket horisontalt skillepanel i snurrevadens bakre del/forlengelse. Panelets lengde, helning, maskevidde og trådtykkelse anses som viktige parametre. I Nordsjøen foregår det i dag et betydelig utkast av små fisk. Gjennom dette programmet vil det bli utviklet og tilpasset et ristsystem for trål/snurrevad som er effektivt og samtid ig fleksibelt å bruke. Det skal også framskaffe basiskunnskap og utvikles beregningsverktøy for analyse av hydrodynamiske forhold som optimaliserer seleksjonsegenskapene til trålredskaper. Overleving hos fisk og skalldyr som er blitt sortert ut av redskapen er en forutsetning for å få en langsiktig effekt av innførte seleksjonsinnretninger. I denne delen av programmet vil en kvantifisert overleving av fisk som blir sortert ut gjentatte gan ger i eksisterende eller nye seleksjonsinnretninger i trål og snurrevad. Overleving skal kvantifiseres under reelle fangstoperasjoner i kommersielt fiske. I den senere tid har det vært reist spørsmål ved effekten av å ha brukt seleksjonsinnretninger i norsk trål- og snurrevadfiske i en årrekke. Gjennom utvikling og anvendelse av lengdebaserte bestandsmodeller (som FLEKSIBEST) vil en forsøke å anskueliggjør e effekter på populasjonsnivå av seleksjonsegenskapene til eksisterende og nye innretninger for trål og snurrevad.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project