Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av nye og forbedrede metoder for evaluering og konservering av sæd fra storfe, gris og rev

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Manager:

Project Number:

136349

Project Period:

2000 - 2006

Funding received from:

Location:

De fire avlsorganisasjonene GENO, Norsvin, Norsk Pelsdyr Avlslag og Norsk Sau og Geitalslag har dannet et eget FoU-selskap som skal organisere forskningen innen området semin - kunstig sædoverføring. I tillegg til de fire avlsorganisasjonene er det også å pnet for at Aquagen, tidligere Norsk Laksavl skal delta i selskapet. Innenfor storfe- og svineavlen insemineres om lag 90% av hunndyra, og kunstig sædoverføring er en forutsetning for et effektivt avlsarbeid på disse dyreartene. Innen reveavlen benyttes K S til eliteavl og produksjon av krysningsdyr mellom arter som naturlig ikke parer seg med hverandre. Alle tre organisasjonene ligger internasjonalt i front innen området sædproduksjon og kunstig sædoverføring. Evaluering av sædkvalitet står sentralt i pro sjektet. Tradisjonelle evalueringsmetoder for sæd begrenses ved at kun et lite utvalg av sædcellene i hvert enkelt ejalukat kan evalueres. Samtidig er korrelasjonen til fruktbarhet begrenset. Gjennom nyere metodikker, som Flow-cytometri, er det mulig å fo reta undersøkelse av store mengder sædceller på kort tid. Ved hjelp av ulike fargemetoder kan man få informasjon om morfologiske forandringer av sædcellene. Prosjektet tar sikte på å utvikle sædevalueringsmetoder som er korrelert til fruktbarhet. Storfesæ d konserveres frossen, mens rånesæd og revesæd konserveres fersk. Rånesæd har en holdbarhet på ca. 3 døgn, mens revesæd må benyttes innen 8-10 timer. Økt holdbarhet vil gi store fordeler både i praktisk bruk og mhp rasjonell produksjon. Prosjektet tar sik te på å utvikle nye konserveringsmetoder og nye fortynningsvæsker for råne og revesæd slik at holdbarheten kan økes uten at fruktbarheten reduseres. Likeledes tar en sikte på å undersøke ulike forhold som kan ha betydning for bedre overlevelsesevn e for s æd som konserveres frossen. elsesevn

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project