Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Kjønn, familiedannelse og forsørgermodeller - mer likestilling og større ulikheter?

Awarded: NOK 2.0 mill.

Samfunnsmessige utviklingstendenser peker i retning av at betydningen av utdanning, kjønn og familieutvikling snarere forsterkes enn reduseres i dagens unge generasjoner. Utformingen av familiepolitikk og velferdspolitikk har betydelig effekt på familieda nnelse og familieutvikling. På den ene siden har de generelle ulikhetene etter kjønn blitt mindre markerte, ved at rammene for kvinners og menns deltakelse i arbeidsmarkedet er blitt mer like. På den andre siden ser vi også at familiesituasjon og familieu tvikling griper sterkt inn i de ulikhetsskapende prosessene. Generelt er kvinner og menn blitt mer økonomisk avhengige av hverandre gjennom kvinners økte bidrag til den økonomiske forsørgelsen. Samtidig er kvinners makt og mulighet til å bryte ut av en va nskelig familiesituasjon generelt styrket. Det er en markert seleksjon til det sosiale fedreskapet, hvor kravene til den som velges forsterkes gjennom tidlig oppløsning av ekteskap og samboerskap. Det er viktig å få bedre innsikt i disse prosessene, både for den generelle forståelsen av samfunnsendringer og som kunnskapsgrunnlag for utformingen av velferdspolitikk og likestillingspolitikk. Datagrunnlaget for prosjektet er basert på videreutvikling av tilgjengelig registermateriale. Det skal gjennomføres to delanalyser, henholdsvis på individnivå av menns familiedannelse og familieutvikling, og på parnivå av familiedannelse og familieutvikling for gifte og samboende par, med første felles barn født etter 1.1.1987. Prosjektet vil også trekke veksler på på gående analyser av kvinners fruktbarhet og familieutvikling innenfor det pågående prosjektet: Registerbaserte analyser av fruktbarhet.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project