Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Etnisitet og sosialt arbeid - diskurs, ideologi og handling i møtet mellom sosialarbeidere og sosialhjelpsklienter med ikke-vestlig familieb

Awarded: NOK 0.96 mill.

Prosjektet vil studere nærmere fenomenet sosialklienter med ikke-vestlig bakgrunn og sosialhjelp. Forskning viser at en betydelig andel innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn mottar sosialhjelp. Sosialkontorene er ett av hjelpeapparatene som grupper med de nne bakgrunnen møter, men det fins lite empirisk kunnskap om hva som foregår i samhandlinger mellom sosialarbeidere og disse klientene. Hvordan betrakter disse klientene sitt møte med sosialkontoret? Og hvilke holdninger og praksis utøves av sosialarbeide rne i samhandling med klienter av ikke-vestlig familiebakgrunn? Etniske minoriteter møter mange barrierer i det norske samfunn. Den vanligste måten å forstå denne problematikken på er å henvise til diskurser om kulturforskjeller, kulturkonflikter osv. Di skursene forsyner oss med et språk, som er med på å forme vår kunnskap, skape oppfatninger og styre våre handlinger. Prosjektet vil ta utgangspunkt i de ulike diskurser som antas å påvirke samhandling mellom sosialarbeidere og klienter med ikke-vestlig ba kgrunn. Prosjektet vil bruke klientenes og sosialarbeidernes erfaringer i narrative former som hovedkilde til kunnskap om hvordan disse samhandlingene farges av forskjellige sosiale konstruksjoner (kjønn, klasse, alder osv.). Materialet analyseres i henho ld til Labovs ramme for narrativ organisering. I tillegg til sosialkonstruksjonistiske og narrative hovedtilnærminger, vil det brukes teorier om diskriminering og stigma i analysen.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project