Back to search

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Et svakt fundament for the Strong Programme? En kritisk undersøkelse av sosialkonstruktivismen i The Sociology of Scientific Knowledge (SSK)

Awarded: NOK 1.3 mill.

I kjølvannet av "the Science Wars" er frontene mellom tradisjonell vitenskapsfilosofi og nyere konstruktivistiske tilnærminger til studiet av vitenskap blitt enda kaldere. En slik polarisering truer både enheten og mangfoldet innen feltet vitenskapsstudie r. Vitenskapsfilosofien fremstår som dogmatisk og reaksjonær, og konstruktivismen som relativistisk og ureflektert. Prosjektet har som mål å problematisere disse teoretiske ytterpunktene. Temaet er en kritisk og idéhistorisk analyse av den konstruktivist iske vitenskapsteorien kalt Sociology of Scientific Knowledge (SSK). Hypotesen er at det empiriske og naturalistiske utgangspunktet i Strong Programme, fra Wittgeinstein og Kuhn, har lagt begrensninger på feltets videre utvikling, spesielt i forhold til de epistemologiske konsekvensene ved SSK. Prosjektet vil problematisere dette i forhold til mer tradisjonell kunnskapssosiologi hos Merton og Mannheim, som på forskjellig måte belyser forholdet mellom vitenskap og samfunn. Et sentralt spørsmå l er hvorvidt også epistemologi kan betraktes som kontekstuelt betinget - i forlengelse av fenomenologiske og hermeneutiske filosofitradisjoner. En slik gjennomgang reiser spørsmål om ikke frontene i "Science Wars" må reformuleres; både fordi det ikke ute lukkende er en motsetning mellom vitenskapsfilosofi og konstruktivisme, men også fordi tilsvarende fronter også eksisterer internt i sosiologifaget. Prosjektet er normativt i den forstand at det søker å gi en dypere epistemologisk forankring for SSK-felt ets vitenskapsteoretiske fundament. Ved å undersøke dette grunnlaget nærmere, fremgår det dessuten at disse epistemologiske spørsmålene har relevans både for samfunnsfagenes og humanioras vitenskapsteori.

Funding scheme:

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project