Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Sosiale preferanser og atferdsbehov hos farmrev.

Awarded: NOK 1.4 mill.

Til tross for bedre kunnskap om farmrevens biologi og velferd er behovet fortsatt tilstede for forskning som belyser atferdsbehov relatert til andre dyr og mennesker. Slik kunnskap vil være verdifull som grunnlag for å utvikle produksjonssystemer som romm er muligheten for gruppehold av dyr, et område som poengteres sterkt i Europarådets uttalelser om framtidig forskningsinnsats innen pelsdyr. Forskningen innen pelsdyr har vesentlig belyst farmrevens velferd indirekte gjennom å kartlegge dyras responser på stress. I den senere tid har preferansetester blitt tatt i bruk for å måle styrken i dyrs preferanser, samt elastisiteten i disse atferdsbehovene. Det etologiske fagmiljøet ved IHF, NLH har som resultat av flere års forskning bred kunnskap om effekten av sosialt- og menneskerelatert stress hos farmrev. Denne kunnskapen danner basis for å utvikle og benytte metodikk for å måle elastisiteten i atferdsbehov relatert til revens sosiale preferanser, fysiske komponenter i deres miljø, samt styrken i revens beh ov for nærhet til eller frihet fra menneske kontakt. Revens behov endres i takt med individets biologiske utvikling og er en faktor som avhenger av dyrets genetiske predisponering, prenatale miljø, sosial status samt tidligere erf aring. I prosjektet søke r vi å måle elastisiteten i farmrevens atferdsbehov relatert til disse faktorene. For praktisk reveavl vil prosjektet gi svar på flere sentrale spørsmål relatert til fleksible bursystemer og gruppehold av rev (Tiltaksstrategi for v elferdsforbedringer hos farmrev innenfor rammen av et økonomisk og etisk akseptabelt produksjonsopplegg, 1994; Council of Europe, 1999)

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project