Back to search

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Modellering av ekstreme havbølger og havbølgeklima på mesoskala

Awarded: NOK 3.4 mill.

De siste årtier, med stor offshore-aktvitet, har fremskaffet en anselig datamateriale om havbølger. Vår viten om fenomenet har økt, men ennå gjenstår spørsmål av stor praktisk betydning. Fremst blant disse er spørsmål om ekstrembølger. Norske data om diss e bølgene fra målinger i våre farvann ble i en årrekke karakterisert som målefeil og slettet automatisk. Empiriske data om ekstrembølger er nesten utelukkende bøyedata, det vil si punktdata. Sannsynligheten for at en ekstrembølgehending skal finne sted ve d eb bøye er uhyre liten, så det sier seg selv at det statistiske grunnlaget til beskrivelse av de store bølgene er heller svakt. Vår viten om hvordan ekstrembølger arter seg dynamisk i tid og rom er om mulig ennå svakere. Prosjeketet innebærer å benytte en effektiv 3-dimensjonal numerisk modell til å simulere et havstykke på ca 100x100 bølgelengder (størrelsesorden 200 kvadratkilometer). Modellen er utviklet over en årrekke og er idag antagelig den mest effektive av sitt s lag. Ved å diagnostisere forekomsten av ekstrembølger innenfor hele havområdet, vil sjansen for å påvise dem øke med inntil 10.000 i forhold til punktmålinger. initialdata for simuleringene vil bli basert på realistiske havbølgespektra. En tar også sikte på å utvikle de nødvendige numerisk/matematiske metoder til å studere forekomsten (statistikk) og dynamikk av ekstrembølgene basert på det simulete datamaterialet.

Funding scheme:

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project