Back to search

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

3 studier av anabole androgene steroider (AAS) blant unge i Norge: Nasjonalt longitudinell, nasjonal overvåking, totalpopulasjon i Oslo

Awarded: NOK 1.1 mill.

For bedre å kunne støtte forbyggende arbeid trengs det å tegne et nøye bilde av AAS-brukeren, men også å nærme seg en kausalforklaring på hvorfor noen begynner med AAS mens andre motstår fristelsen. Status presens på forskningsfeltet internasjonalt er pre get av følgende begrensinger: lite teoretisk drevet forskning, mangler på multivariate analyseteknikker, totalt fravær av longitudinelle studier, begrenset tilfang av prediktorer, til dels mangel på befolkningsundersøkelser, samt tidsserie-data for å besk rive endring i befolkningen. Gjennom bruk av tre unike datakilder, Ung i Norge, Ung i Oslo, og SIFAs ungdomsundersøkelser, vil en kunne overkomme de fleste av disse begrensningene. Data er allerede samlet inn. Disse vil kunne gi svar på følende spørsmål: 1. Hva er risikofaktorer for å skulle begynne med AAS i fremtiden, hva predikerer å slutte med AAS, hva predikerer å fortsette? Hva predikerer endringer i holdninger til AAS og annen doping? 2. Hvilke teoretiske innfalsvinkler synes best å forkla re AAS bruk: konkurranseperspektivet, utseendeperspektivet eller rusmiddelperspektivet? 3. Hvilke konsekvenser synes AAS-bruk å ha? 4. Hva er de sosiodemografiske og sosioøkonomiske kjennetegnene på AAS-brukere, og hva er de idrettslige kjennetegn ene? Hvordan er AAS-bruk korrelert til øvrige livsområder? 5. Hva vil forekomsten av dopingbruk være hos Norsk ungdom de kommende år?

Funding scheme:

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project