Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kundeorientert verdiskapning i logistikk-kjede : et eksempel fra VVS-bransjen

Awarded: NOK 5.3 mill.

Prosjektbeskrivelsen omhandler et forskningsprosjekt som vil fremskaffe kunnskap om og økt verdiskapning i VVS-bransjen. Prosjektet har som forskningsmessig utgangspunkt et case bestående av stor grossist, to av deres leverandører og kunder. Bransjen stå r overfor betydelige utfordringer, -markedspotensialet er høyt, men mangelen på håndverkere og ineffektiv struktur gjør aten med dagens driftsløsninger, teknologi og kompetanse ikke er i stand til å utnytte eksisterende markedspotensiale. Prosjektets for skningsmessige utfordringer er å studere hvordan verdiskapningsbegrepet brukes og oppfattes av aktørene i verdikjeden, og på hvilken måte verdiskapningen er påvirket av koordinasjonen mellom ulike ledd i verdikjeden. Videre vil vi se på hvilke mekanismer som er styrende for dagens struktur og hvilke som eventuelt vil være til hinder for ny struktur. Vi vil også undersøke hvordan e-handelsløsninger påvirker atferd, rollestrukturer/-samarbeidsmodeller og logistikkløsninger. I forbindelse med implementering av løsninger vil det bli sett på de organisasjonsmessige endringer av atferd og praksis. Prosjektet planlegges med oppstart i august 2000 og ferdigstillelse i løpet av juli 2003. Det vil være organisert med en styringsgruppe, prosjektledelse og arbeidsg ruppersom er sammensatt av bedriftsrepresentanter og forskere.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project